Motion 5 – Förbättra järnvägsförbindelserna inom Österbotten

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för

  • att finansieringen av bastrafikledshållningen fortsättningsvis höjs
  • att kollektivtrafikförbindelserna inom Österbotten förbättras
  • att järnvägskommunikationer inom Österbotten bör utredas.
  • att järnvägsnätet i Österbotten knyts ihop med hamnar och flygfält för att stärka såväl industri som turism

 

Behandling

Österbotten har av naturliga skäl Vasa som huvudort. Trots det så är järnvägsförbindelserna synnerligen dåligt anpassade för att knyta ihop landskapet från norr till söder.

I skrivande stund går det knappt alls att ta sig till Vasa med tåg från större delen av landskapet. Detta trots att bl.a. utbildning, sjukvård och myndigheter är koncentrerade till Vasa. Ett av få undantag är Bennäs-Seinäjoki-Vasa, en sträcka som tar ungefär lika lång tid som den väsentligt mycket längre sträckan Seinäjoki-Helsingfors.

Järnväg är ett klimatsmart och långsiktigt färdsätt. Järnvägskontruktioner anpassade för lägre hastigheter som för rälsbussar är väsentligt billigare än för höghastighetståg och kan vara en kostnadseffektiv investering också på mindre orter. I en tid då det är essentiellt för mindre orter att ha goda trafikförbindelser för att kunna upprätthålla sin attraktionskraft så vore det en god sak att utreda hur Österbottens mindre orter bättre kunde kopplas ihop med Vasa.

I en tid då klimatkrisen är ett faktum och drivmedelspriserna är på ständig uppgång så vore detta en bra lösning både för klimatet och för att ge landsbygden ett konkurrenskraftigt alternativ till bilismen. Det hade dessutom förstärkt Vasas ställning som huvudort i Österbotten.

Det vore också synnerligen lämpligt att ta i beaktning hur trafikenförbindelserna kan genomföras utan att dra rutten genom Seinäjoki. En sådan omväg hade t.ex gjort sträckan mellan Närpes och Vasa dubbelt så lång och hade troligen till största del gynnat Södra Österbottens kommunikationer med Seinäjoki. Förslagsvis hade en rälsbuss vid sträckan Karleby-Vasa-Björneborg tjänat Österbotten bättre.

Att-sats

Därför anser jag:

  • Att järnvägskommunikationer inom Österbotten bör utredas.

Motionär

Simon Ahlkvist

SFP i Vasa

 

Partifullmäktiges svar

Fungerande infrastruktur är centralt för en regions utvecklingsmöjligheter. Ett fungerande ban- och vägnät är en viktig faktor för konkurrenskraften i hela landet. Hela samhället är beroende av dessa, inte bara produktionsanläggningar och hamnar, företag och organisationer utan också medborgare och turister.

Svenska folkpartiet har konsekvent arbetat för fungerande rälstrafik i Finland. Det finns ändå mycket kvar att göra. Det nuvarande bannätet är inte tillräckligt.

SFP:s partiledning har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat VR och dess ledning om betydelsen av smidiga förbindelser i hela landet.

Regeringen har gått in för att göra Finland koldioxidneutralt år 2035 och en viktig del i helheten utgörs av rälstrafiken. Att satsa på rälstrafik är inte bara en fråga om fungerande förbindelser – det är också en miljöfråga.

Beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att finansieringen av bastrafikledshållningen fortsättningsvis höjs
  • att kollektivtrafikförbindelserna inom Österbotten förbättras