Motion 7 – Metrobanans förlängning österut

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att östra kustbanan från Helsingfors via Borgå-Lovisa-Kotka och österut blir verklighet
  • goda kollektivtrafikförbindelser i allmänhet

Behandling

Varje dag pendlar många till sitt arbete eller till sin skola/läroverk i Helsingfors, Esbo mm från t.ex Östersundom, Landbo, Söderkulla dvs från östra Nyland. En förlängning av den nuvarande metrobanan skulle minska på biltrafiken inom Helsingfors och förbättra luftkvaliteten. Detta fordrar givetvis tillräckligt med metroparkeringar vid eventuella metrohållplatser.

SFP i östra Borgå lk. r.f. föreslår

Att-sats

  • att SFP arbetar för en förlängning av metrobanan österut

Motionär

Annette Forsblom ordförande, SFP i östra Borgå lk. r.f.

Robert Holmberg sekr., Lars-Johan Nyholm och Elena Makarova

 

Partifullmäktiges svar

Det är av största vikt att resor till arbete och studier fungerar smidigt. Över hälften av Finlands kollektivtrafikresor sker i huvudstadsregionen samtidigt som de längsta genomsnittliga arbetsresorna finns här.

Motionärerna lyfter fram planerna på att förlänga den s.k. Östmetron, som starkt har sammankopplats med kommunernas markplanering och ökad inflyttning till huvudstadsregionen. En metrodragning har många fördelar med tanke på klimat, miljö och snabb pendling. På grund av de stora byggkostnaderna förutsätter metron ett tillräckligt stort invånarantal längs banan. Totalt beräknas att det behövs bostäder och arbetsplatser för cirka 10 000 invånare längs banan och kring varje metrostation.

Enligt utredningar som Helsingfors, Vanda och Sibbo tillsammans gjort, tänkte man sig att Östmetron sträcker sig ända till Majvik i Sibbo. År 2015 färdigställdes även Sibbos egen utredning över Sibbometron, som skulle sträcka sig vidare österut från Majvik.

Den gemensamma generalplanen för Östersundomområdet som utarbetats av Helsingfors, Vanda och Sibbo år 2018 förkastades ändå av Helsingfors förvaltningsdomstol i november 2019 och landskapsplanen förblev ikraft. I praktiken innebär förvaltningsdomstolens beslut att arbetet med att utveckla Östersundom, med en möjlig metrolinje österut, måste börja om. I nuläget finns inga planläggningsmässiga förutsättningar att dra metro genom södra Sibbo. Det bor inte heller tillräckligt med människor i t.ex. Östersundom för att invånarantalet som krävs kring en metrostation skulle uppfyllas.

Behovet att dra spårförbindelser mellan östra Nyland och Helsingfors är ändå fortfarande aktuellt. Stora investeringar i spårtrafik som nu diskuteras konkurrerar, åtminstone tidsmässigt med varandra. Då dessa prioriteras sinsemellan bör den nytta investeringen ger i passagerarvolymer och inbesparad restid väga tyngst. Satsningar på annan kollektivtrafik, som bussförbindelser behövs också för att förbättra förbindelserna till östra Nyland. Ett av Sibbos spetsprojekt är att inom de närmaste åren öppna persontrafik med tåg mellan Nickby i Sibbo och Kervo.

Regeringsprogrammet slår fast att den nuvarande nivån på investeringar i rälstrafik ska höjas vilket även innebär att investeringar i metronätverket är möjliga. I regeringsprogrammet nämns även att den nya tågförbindelsen från Helsingfors österut är ett av regeringens utvecklingsprojekt. SFP har förespråkat att den nya tågförbindelsen skulle gå från Helsingfors längs kusten via Borgå-Lovisa- Kotka och österut. Denna järnväg skulle gynna hela regionen med att knyta orter till järnvägsnätet, samtidigt som pendlingen till huvudstadsregionen förenklas och blir klimatsmartare.

Trafikledsverket har på våren 2020 publicerat en utredning och jämförelse om en tågförbindelse österut, men inga beslut har fattats. SFP fortsätter arbeta för att den östra kustbanan ska bli verklighet. SFP har alltså förespråkat satsningar på tågförbindelser istället för en förlängning av metrobanan österut.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att östra kustbanan från Helsingfors via Borgå-Lovisa-Kotka och österut blir verklighet
  • goda kollektivtrafikförbindelser i allmänhet