Motion 4 – Rättvis ersättning för vindkraftsparkernas linjegator & Motion 5 – Inlösningslagen bör förnyas

Beslut

Gemensamt svar och beslut för motionerna Motion 4 – Rättvis ersättning för vindkraftsparkernas linjegator och Motion 5 – Inlösningslagen bör förnyas

SFP arbetar för

  • att införa en rättvis ersättning till markägare för linjegator
  • att inlösningslagen revideras
  • att äganderätten som grundläggande rättighet stärks, markägarnas rättsskydd förbättras och att inlösningslagen används endast som ett sista alternativ

Behandling

Partifullmäktiges svar

SFP har alltid stått på markägarnas sida och har sett till markägarnas rättigheter. Äganderätten är en viktig grundläggande rättighet.

Det är klart att markägare behöver kompenseras tillräckligt också när det gäller linjegator. SFP:s energipolitiska program slår fast att markanvändningen ska vara hållbar också när det gäller vindkraftsanläggningar och elnätet. Det här betyder i klartext att markägare behöver få en rättvis ersättning för de linjegator som behövs.

SFP har under regeringsperioden 2019-2023 jobbat för en reform av inlösningslagen och i enlighet med regeringsprogrammet kom ett lagförslag som sedan föll p.g.a. meningsskiljaktigheter mellan regeringspartierna. En central målsättning i reformen av inlösningslagen var att i enlighet med regeringsprogrammet förbättra markägarnas rättsskydd. I lagutkastet föreslogs en höjning med 15 procent av inlösningsersättningen. Inlösning som verktyg i dessa frågor ska alltid komma i sista hand, samtidigt är det för allmänhetens bästa befogat att verktyget finns, men ersättningen ska givetvis vara rättvis. Vi ser användningen av inlösningslagen som en sista utväg.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att införa en rättvis ersättning till markägare för linjegator
  • att inlösningslagen revideras
  • att äganderätten som grundläggande rättighet stärks, markägarnas rättsskydd förbättras och att inlösningslagen används endast som ett sista alternativ

Motion 4 – Rättvis ersättning för vindkraftsparkernas linjegator

Som en effekt av den gröna omställningen har vindkraften hittills upplevt en kraftig utbyggnad. Österbotten står i dag för 17% av hela Finlands vindkraft. För ett tiotal år sedan krävdes statsstöd för att överhuvudtaget kunna bygga vindkraft, men i dag är vindkraftens utbyggnad självbärande och parkerna ger vinst åt ägarna. Vindkraftparkernas ägare kan i sin tur erbjuda god ersättning till de markägare som upplåter sin mark för vindkraft. Tidigare var parkernas yta liten, vindkraftverken hade liten kapacitet och då byggde man nära befintlig infrastruktur för att kunna utnyttja de el-linjer som fanns. I dag är parkerna större och kapaciteten stor, vilket gör att linjedragningen blir lång och linjegatorna växer i bredd. En markägare som arrenderar ut sin skogsmark för vindkraftverk får en rätt så generös ersättning samtidigt som ägaren kan fortsätta att bedriva skogsbruk på samma marker. Dagens vindkraftverk har en så hög navhöjd att den inte stör aktiviteter på marken. Det byggs även servicevägar i skogsskiftena som markägarna kan utnyttja för skogsbruk.

Kort sagt är det bra för en markägare att få ett vindkraftverk på sina ägor. Det samma gäller inte för de markägare som får el-linjerna till dessa kraftverk dragna på sin mark.

När man skall dra el-linjer till dessa parker räknas det som infrastruktur och den ersättningen som utgår till den markägaren är endast symbolisk. Dessutom förlorar ägaren möjligheten att använda marken för skogsbruk för en lång tid framöver Det är nu dags att byggarna och ägarna till vindkraftparker tar sitt ansvar och inför en rättvis ersättning för alla markägare som bidrar till den gröna omställningen.

Motionärens beslutsförslag

Undertecknarna föreslår att Svenska Folkpartiet i Finland arbetar för:

  • att införa en rättvis ersättning till markägare för linjegator som behövs för kommande utbyggnad av vindkraften.

Motionär

Jan Ray
SFP Larsmo

Niclas Sjöskog
SFP Purmo

 

Motion 5 – Inlösningslagen bör förnyas

Elnätverket möter nya utmaningar när produktionen av el blir mer utsläppsfri. Detta gäller även Fingrids stamnätverk. Staten äger indirekt över 50 % av aktierna i Fingrid.  Bolagets uppgift är att tryga tillgången till el i hela landet. 2021 gjorde bolaget en vinst på 210,8 miljoner euro. Till stamnätverket hör ca 14 400 km kraftledningar. Detta betyder att bolaget gjorde en vinst på ca 14 639 euro per lednings km, eller 1 464 e/100 m.

Markbottnen under linjegatorna tvångsinlöses, men ersättningen motsvarar inte de skador markägarna upplever. Inlösningslagen möjliggör ett lagligt rån. Statens ägarstyrning inom Fingrid sker genom bolagsstämman och lagstiftningsvägen. Det statsägda bolaget kommer att fortsätta med denna verksamhet tills lagen ändras. Samma kutym gäller tyvärr vid en stor del av linjegator för vindkraftens behov.

Markägaren avstår permanent från rätten till nuvarande och kommande inkomster från det inlösta markområdet, även om äganderätten bibehålls. En linjegatas livslängd är lång, ca 100 år, från markägarens synvinkel bestående.

Motionärens beslutsförslag

Därför yrkar motionären på att SFP genom sina representanter i riksdagen arbetar för

– att inlösningslagen äntligen revideras.

Motionär

Jan-Ove Nyman, Karleby

SFP i Östra Borgå