Motion 8 – Grundreparation av Veckjärvivägen

Beslut

SFP arbetar för:

  • att fortsättningsvis göra sitt yttersta för att Finland ska fortsätta att i rask takt beta av reparationsskulden även på mindre trafikerade landsvägar

Behandling

Partifullmäktiges svar

Vårt vägnät är fortfarande i stort behov av grundreparation och underhåll. SFP har varit och är det parti som en längre tid har påtalat reparationsskulden i vår infrastruktur och framförallt inom vägnätet. I regeringsarbetet har vi även fått med finansiering för att åtgärda denna reparationsskuld och finansieringen av bastrafikledshållningen har stigit under denna regeringsperiod. Trygga vägar är livsviktiga för en fungerande vardag, men också för näringslivet. Det bästa sättet staten kan stöda en positiv ekonomisk utveckling i landet, är genom att försäkra en fungerande infrastruktur. Upprätthållandet av vägnätet hör till de grundläggande uppgifterna för samhället. I ett land som Finland med långa avstånd och en exportberoende industri är goda vägförbindelser en av förutsättningarna för ett fungerande samhälle och ekonomisk tillväxt. Partidagen är ändå inte rätt forum för att ta ställning till enskilda vägar utan på ett allmänt plan besluta om politiken.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att fortsättningsvis göra sitt yttersta för att Finland ska fortsätta att i rask takt beta av reparationsskulden även på mindre trafikerade landsvägar

Motion

Veckjärvivägen (väg nr 1571) i Borgå är mycket gropig, backig och kurvig. För 50 år sedan då vägen fick sin första asfaltsbeläggning, gjordes det inte ett grundligt grundarbete. P.g.a. detta håller inte de senare belagda asfaltsytorna. Vägen skulle behöva en ordentlig grundreparation och ny asfalt.

Om man grundförbättrar vägen kunde den eventuellt breddas samtidigt.

Motionärens beslutsförslag

Därför föreslår jag:

–  att Veckjärvivägen grundförbättras

Motionär

Lars-Johan Nyholm

SFP i Östra Borgå