Äntligen får Finland en modern sexualbrottslagstiftning som stärker brottsoffrets ställning

Justitieminister Henriksson om historisk reform:

Regeringen gav idag sitt förslag till en totalreform av sexualbrottslagstiftningen till riksdagen. Totalreformen har beretts på justitieministeriet under ledning av SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson

– Det här är en historisk reform. Äntligen, efter flera års arbete får Finland en modern sexualbrottslagstiftning, där våldtäkt baseras på avsaknad av samtycke. För mig som justitieminister har detta varit ett av de största och viktigaste projekten att ro i land under min karriär, säger SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

Reformen innehåller flera större förändringar som förbättrar brottsoffrets ställning och innebär en betydande ändring i tankesättet kring sexualbrott. Den mest centrala förändringen är att bestämmelsen om våldtäkt ändras så att brottet baseras på avsaknad av samtycke.  Också i fråga om andra sexualbrott än våldtäkt blir bristen på samtycke central.

– Den sexuella självbestämmanderätten ska vara okränkbar. Sexualbrott hör till de allra allvarligaste brotten i vårt samhälle, de påverkar offrens känsla av trygghet och kan sätta spår hos offren för resten av livet. Därför anser jag det som oerhört viktigt att vi genom denna reform nu stärker brottsoffrets ställning och samtidigt ser till att de som gör sig skyldiga till dessa allvarliga brott bestraffas strängare, säger Henriksson. 

Genom reformen förnyas också de bestämmelser i strafflagen som gäller sexualbrott mot barn. Samtidigt skärps straffen märkbart.

– Sexualbrott mot barn är ytterst skadliga och hör till de allra mest motbjudande brotten som finns. Barn har en särskilt sårbar ställning. Genom den nya lagstiftningen skärps straffen så vi bättre kan skydda barnen, säger Henriksson. 

En annan viktig ändring i lagstiftningen är att man i fortsättningen till exempel kan göra sig skyldig till sexuellt antastande också på något annat sätt än genom att beröra någon annan. Olovlig spridning av sexuell bild blir också ett straffbart sexualbrott. Dessa och andra nya bestämmelser gör det möjligt att ingripa effektivare också i sexuella kränkningar som sprids via internet och elektronisk kommunikation.

– Det finns en bred samsyn i vårt samhälle över hur viktig en totalreform av sexualbrottslagstiftningen är. Vi i SFP har länge arbetat för detta tillsammans med bland annat Svenska Kvinnoförbundet och många andra aktörer i medborgarsamhället. Jag vill rikta ett stort tack till alla som jobbat för denna fråga. Idag är en stor dag, fortsätter Henriksson.

Läs mer om förändringarna i sexualbrottslagen:
https://oikeusministerio.fi/sv/-/reformen-av-strafflagen-starker-den-sexuella-sjalvbestammanderatten

Löfström: Glädjande att antagningen till den första svenskspråkiga räddningsutbildningen på 10 år snart inleds

Långsiktig lösning på den svenskspråkiga utbildningen behövs fortsättningsvis

Läs föregående artikel

SFP:s representanter i Kommunförbundet valda

Kommunförbundets högsta beslutande organ förbundsdelegationen höll sitt konstituerande möte 17.2 via Teams. SFP:s delegationsmedlemmar valde Henrik Antfolk (Kristinestad) till gruppordförande för SFP:s grupp i förbundsdelegationen under sitt gruppmöte innan förbundsdelegationsmötet. Under förbundsdelegationsmötet så valdes styrelse för kommunförbundet för den kommande 4-årsperioden. Till styrelsen valdes Johan Johansson (Grankulla) med Malin Brännkärr (Kronoby) som ersättare. Kommunförbundets styrelse representerar Kommunförbundet och ansvarar för förbundets förvaltning och ekonomi.

Läs följande artikel