Blomqvist: Förnyandet av sexualbrottslagstiftningen en historisk jämställdhetsreform

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläder sig över regeringens förslag till reform av sexualbrottslagstiftningen som idag gavs till riksdagen. Förslaget har beretts under ledning av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Uppdateringen av sexualbrottlagen är en ambitiös reform, som moderniserar hela tankesättet kring sexualbrott och fysisk självbestämmanderätt i lag. Det här är helt klart ett av regeringens mest betydelsefulla lagstiftningsprojekt och en historisk jämställdhetsreform, säger Blomqvist.

Genom reformen genomförs flera ändringar kring bedömningen av sexualbrott. En av de största ändringarna är att definitionen på våldtäkt ändras till att baseras på avsaknad av samtycke. Genom reformen blir samtycke även en viktig faktor i flera andra typer av sexualbrott. Bland annat uppdateras bestämmelserna kring sexuella trakasserier för att också beakta andra former av trakasseri än genom beröring.

– Att lagen i framtiden utgår från samtycke och individens integritet betyder att offrens ställning stärks. Sexuellt våld och sexuella trakasserier är än idag allt för ofta förekommande också i Finland, och är ofta kopplat till kön. Därför har reformen en oerhörd betydelse ur jämställdhetssynvinkel. Personligen hoppas jag också att den här lagen kan bidra till att på ett positivt sätt stärka attityderna och värderingarna kring jämställdhet, integritet och hänsyn till varandra i samhället överlag, avslutar Blomqvist.

SFP:s representanter i Kommunförbundet valda

Kommunförbundets högsta beslutande organ förbundsdelegationen höll sitt konstituerande möte 17.2 via Teams. SFP:s delegationsmedlemmar valde Henrik Antfolk (Kristinestad) till gruppordförande för SFP:s grupp i förbundsdelegationen under sitt gruppmöte innan förbundsdelegationsmötet. Under förbundsdelegationsmötet så valdes styrelse för kommunförbundet för den kommande 4-årsperioden. Till styrelsen valdes Johan Johansson (Grankulla) med Malin Brännkärr (Kronoby) som ersättare. Kommunförbundets styrelse representerar Kommunförbundet och ansvarar för förbundets förvaltning och ekonomi.

Läs föregående artikel

Henriksson: Regeringen vill stärka finländska hamnarnas position i EU

Regeringen har idag gett sitt förslag till Finlands ståndpunkt gällande kommissionens uppdatering av EU:s transportnätverk (TEN-T) till riksdagen. I praktiken påverkar nätverket också hur den nationella infrastrukturen utvecklas, bland annat möjligheterna att få EU-finansiering.

Läs följande artikel