Blomqvist: Nylands brigad spelar en viktig roll för säkerheten i Östersjöområdet

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfte på SFP:s partifullmäktigemöte den 23 april 2022 upp Östersjöområdets strategiska betydelse och vikten av det nordiska och finsk-svenska försvarssamarbetet, liksom de möjligheter det skapar för Nylands brigad.

– Det ändrade säkerhetspolitiska läget understryker Östersjöområdets strategiska betydelse. Det är viktigt att nu öka säkerheten i våra närområden och Finland ska ta en aktiv roll i det arbetet. Som det konstateras i regeringens aktualitetsredogörelse, skulle ett Nato-medlemskap höja tröskeln för att använda militära maktmedel i området och skulle på så sätt bidra till regionens säkerhet, konstaterar Blomqvist. 

– Min åsikt är att vi nu bör ansöka om medlemskap i Nato. Även som Nato-medlemmar skulle det nordiska försvarssamarbetet och framförallt det nära samarbetet med Sverige fortsätta att vara en viktig del i vårt säkerhetsarbete och något vi ska satsa på. I de här oroliga tiderna är vårt nordiska samarbete och våra nordiska värderingar oerhört viktiga. Om både Finland och Sverige nu går med i Nato skulle det ge goda möjligheter att ytterligare vidareutveckla både det finsk-svenska och det nordiska försvarssamarbetet, framhåller Blomqvist.

I regeringens redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön konstateras också att det förändrade säkerhetsläget framhäver vikten av försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige i syfte att stärka båda ländernas försvar och garantera säkerheten i Östersjöområdet. 

– Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige har målmedvetet stärkts under de senaste åren. Det här är mycket positivt och skapar även goda möjligheter för Nylands brigad, säger Blomqvist. Inom Östersjöområdet är amfibieförmågan mycket viktig och samarbetet mellan Nylands brigad och svenska Amfibieregementet är väletablerat och aktivt. Man har ordnat gemensamma övningar redan under en lång tid och man har lärt känna varandra. Det här ger en bra grund för ett fortsatt och fördjupat samarbete som kan gynna Nylands brigads framtid och attraktionskraft på många sätt. Det är också ett samarbete som stärker säkerheten i Östersjöregionen, konstaterar Blomqvist.

Henriksson: Finland bör bli fullvärdig medlem i Nato


I sitt tal på SFP:s partifullmäktigemöte i Karleby betonade partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson kraftigt att Finland bör bli fullvärdig medlem i Nato, med möjlighet att påverka försvarsalliansens framtida politik och rätt till säkerhetsgarantier enligt artikel 5.

Läs föregående artikel

Wickström: Terapigarantin ska tas ibruk i alla välfärdsområdena


SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att terapigarantin tas ibruk i alla välfärdsområden. Enligt honom är det speciellt viktigt med tanke på barn och ungas psykiska hälsa.

Läs följande artikel