Partifullmäktige uttalade sig om lärarutbildningen och invandring

SFP uppmanar ÅA och HU att förhandla sig fram till en lösning

Svenska folkpartiets partifullmäktige uttalar sig om svenskspråkiga lärarutbildningen och om invandring. Partifullmäktige samlades i Svartå 24-25.10.2015

Svenskspråkiga lärarutbildningen i Finland

Svenskan i Finland bör vara ett samhällsbärande språk, speciellt inom utbildningssektorn. Den svenska skolan, från dagvård till högskola, utgör grunden för hela vår kulturautonomi. Dess kulturbärande och identitetsskapande roll är central för en levande svenskhet och tvåspråkighet i vårt land. Tillgången till behöriga lärare är avgörande för den svenska skolan, och den svenska skolan är i sin tur avgörande för det svenska språkets livskraft och en levande tvåspråkighet i Finland.

Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier i Vasa behövs idag och i framtiden för den svenska lärarutbildningen i Finland. Den länge pågående regionala bristen på behöriga klasslärare påkallar ändå behovet av en lärarutbildning i södra Finland. Som ett led i detta beslöt Svenska folkpartiets partidag 2014 att verka för att pengar i strukturreformspaketet anvisas för svenskspråkig klasslärarutbildning i Helsingfors, som genomförs av Åbo Akademi i samarbete med Helsingfors universitet.

Svenska folkpartiets partifullmäktige vidhåller detta och uppmanar att man förhandlingsvägen ska lösa de frågor som man hittills inte nått samsyn om mellan Åbo Akademi och Helsingfors universitet. Det finlandssvenska samhällslivet är beroende av koordinerade insatser och samarbete för att kunna upprätthålla livskraftig verksamhet av hög kvalitet, därför vill SFP att ett samarbete är modellen för klasslärarutbildning i Helsingfors.

Invandring

I dag talar många om att gränserna borde stängas. Även om det skulle byggas murar kring Europa eller kring Finland har vi en skyldighet att ta emot de asylsökande som anländer och utreda deras rätt till asyl.

Svenska folkpartiets invandringspolitik bygger på medmänsklighet och solidaritet. För SFP är det en universell värdering som inte stannar vid nationsgränser. En lyckad integrering förutsätter att man snabbt kommer in i studie- eller arbetslivet. Många som kommer hit har redan en yrkeskunskap eller påbörjade studier i sitt hemland. Finland har nu en chans att ta vara på dessa resurser.

Nyckeln till en god integration är språkkunskaperna. Att välja svenska eller finska som inkörsport ska vara individens val.

Leder regeringens vårdreform till skattehöjningar?

Att flytta över ansvaret för finansieringen av vården på staten via en vårdskatt är såväl kortsiktigt som dumt.

Läs föregående artikel

Johan Johansson direktör för Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar

- Johan Johansson har gjort ett suveränt jobb som partisekreterare och lämnar efter sig en stor lucka som vi måste fylla, säger Carl Haglund.

Läs följande artikel