Skarvproblemet måste lösas nu!

– Nu är det hög tid att snabbt få till stånd en åtgärdsplan för skarven där man bestämmer godtagbara mängder skarv på vissa inringade områden.

_ Samtidigt bör de områden där den invasiva sinensis-underarten inte ska finnas pga. de stora ekonomiska skador som den åsamkar på yrkes- och fritidsfiske samt turismen fastställas. Den bör inte heller tillåtas för nära redan existerande fritidsbosättning pga den försämring av vattenkvaliteten skarven åsamkar.

Det här säger Europaparlamentariker Nils Torvalds i en niosidig skrivelse som skickats före påsk till miljöminister Kimmo Tiilikainen och statsminister Juha Sipilä. Torvalds poängterar vidare att i samband med områdesinventeringarna bör man samtidigt gå igenom vilka åtgärder som bör vidtas per problemområde.

– Akuta problemområden kräver en kombination av flera åtgärder: avskjutning, pensling/prickning av ägg, förstörelse av gamla bon och kapande av träd. Och åtgärderna ska göras genast utan inväntande av eventuella besvär. Det har NTM-centralen redan gått inför i Vasafallet, säger Torvalds.

– Att endast gå inför skrämseltaktik är förkastligt. Det flyttar bara problemet någon annanstans. Och problemet är nu för akut och stort för sådana verkningslösa medel.

Europaparlamentariker Nils Torvalds påpekar vidare i skrivelsen att förvaltningsplanen för skarv gjordes för 12 år sedan då antalet häckande skarvpar uppgick till 3000 mot nuvarande 25000.

– Finland kunde gott ta Danmarks nya förvaltningsplan från 2016 som modell. Att använda oss av våra nordiska grannars goda åtgärdspraxis kan ju inte sitta helt fel.

Torvalds är förargad över att de ansvariga myndigheterna förhalat och urvattnat den kompromiss som arbetsgruppen under riksdagsledamot Anna-Maja Henrikssons ledning förhandlat fram.

– Det är inte riktigt juste att först är folk med i en arbetsgrupp och sedan utanför politiken förhalar och tillintetgör man alla åtgärder man just har låtsats vara med på.

Skrivelsen som har sammanställts av Torvalds specialmedarbetare Elisabet Rantschukoff återger bland annat en del av de åtgärdsförslag som tidigare framställts till miljöministern av Österbottens Fiskarförbund och Intresseföreningen för en levande skärgård.

Högre kostnader och otillräckliga sysselsättningsåtgärder

Regeringen presenterade ikväll resultaten från sin halvtidsgranskning. Trots några ljusglimtar är åtgärderna otillräckliga, säger Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors valde ny styrelse

Pressmeddelande 25.4.2017 Publiceringsfritt genast

Läs följande artikel