Svenska folkpartiet i Nyland höll sitt kretsmöte i Grankulla

På mötet valdes en ny styrelse med helt nytt presidium och två resolutioner antogs.

Svenska folkpartiet i Nyland höll sitt kretsmöte i Grankulla lördagen den 16 april. På mötet valdes en ny styrelse med helt nytt presidium. Mötet antog även två resolutioner; ”Metron kommer västerut – är vi redo?” och ”SFP i Nyland förutsätter jämlik social- och hälsovård i hela Nyland”.

SFP i Nyland kretsstyrelsen 2016-2017

OrdförandeMia Heijnsbroek-Wirén, Lovisa

ViceordförandeAnna Lena Karlsson-Finne, GrankullaDan Johansson, Raseborg

Ordinarie                                                                                                 ErsättareChristina Mickos, Lappträsk                                                             Sten Lindgren, Mörskom Anna-Karin Nygren, Sibbo                                                               Maria Liljeström, Sibbo Elin Blomqvist, Borgå                                                                       Thérèse Meriheinä, Lovisa Michael Nyberg, Raseborg                                                               Gunilla Starck, Raseborg Rebecka Streng, Lojo                                                                       Eivor Björklöf, Ingå Stefan Svanfeldt, Sjundeå                                                                Dick Carstens, Hangö Bo Lönnqvist, Esbo                                                                          Pia Sundell, Esbo Pia Furu, Kyrkslätt                                                                           Crista Åberg, Kyrkslätt Pia Mikkonen, Vanda                                                                       Marianne Sieviläinen, Vanda Mika Valli, Nurmijärvi                                                                      Mika Pollari, Nurmijärvi Katinka von Kraemer, Sv. Kvinnoförbundet                                      Ann-Christine Forsell, Sv. Kvinnoförb. Julian Lindqvist, Svensk Ungdom                                                     Anita Westerholm, Svensk Ungdom Gustav Båsk, Svenska seniorer                                                         Brita Pawli, Svenska seniorer

 

METRON KOMMER VÄSTERUT – ÄR VI REDO?

Västmetron öppnar i augusti 2016. Oron i Esbo och Kyrkslätt är stor, för att satsningen på kollektivtrafiken kommer att försämra användningsmöjligheterna för dem som bor längre bort från metrostationerna eller järnvägen.

För att metron ska bli lönsam och användbar kräver SFP:s nyländska krets att matar- och tvärtafiken i Esbo byggs ut så att den inte försämrar tillgängligheten för kollektivtrafik i regionen. Vi kräver även att kollektivtrafiken från västra Nyland garanteras och utvecklas så att västmetron betjänar hela regionen.  Möjligheten att lämna bilen vid metro-  och järnvägsstationerna i Esbo måste tryggas för att pendling med kollektiv trafik till Helsingfors skall vara möjlig. Också arrangemangen för parkering och kollektivtrafik väster om västmetron måste garanteras för att målet om att öka användningen av spårvägstrafik skall förverkligas.

SFP:s nyländska krets uppmanar kommunerna och Helsingforsregionens trafik (HRT) att bygga ut och trygga tvär- och matartrafiken i den västliga delen av metropolområdet, för att den enorma ekonomiska satsningen på metron skall gagna områdets invånare.

 

SFP I NYLAND FÖRUTSÄTTER JÄMLIK SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD I HELA NYLAND!

Finlands regering har i sitt nya förslag till arrangerande av social- och hälsovård gett städerna i huvudstadsregionen möjlighet att ordna servicen för sina invånare på ett annat sätt än de övriga landskapen. Helsingfors, Vandas, Esbos och Grankullas stadsdirektörer har kommit överens om riktlinjerna för områdets samarbete kring social- och hälsovården. Arbetet med att utarbeta en modell pågår för fullt och förslaget ska ges till statsrådet inom kort. Vi förutsätter att en separat lösning för huvudstadsregionen inte försämrar servicen för invånarna i resten av landskapet. Vi vill poängtera att de mindre kommunerna i öst, väst och norr garanteras tillräcklig representation i de beslutande organen.

Tanken på ett vårdområde som skulle ha över 1,5 miljoner invånare, omfattande hela landskapet Nyland, har av många uppfattats som en omöjlig uppgift, dömd att misslyckas.  Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt skulle i det uppskissade samarbetet fortfarande omfatta hela Nyland.

SFP:s nyländska krets ser samarbetet mellan huvudstadsregionens städer som en möjlighet att uppnå en bra lösning för vården för invånarna i huvudstadsregionen. SFP i Nyland  ger sitt stöd till samarbetet och hoppas  att städernas beslutsfattare och tjänstemän lyckas i sitt arbete.

Nylund: Köp inhemskt!

Om den offentliga sektorn följde samma regler i sin upphandling som staten ställer på de finländska jordbrukarna skulle mycket bli bättre.

Läs föregående artikel

Marko Winter ny kretsordförande för SFP i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland valde Marko Winter till ny kretsordförande på kretsmötet i Kimito den 16.4.2016.

Läs följande artikel