Vasa centralsjukhus bör ha full jour

Vasa centralsjukhus bör vara ett av det tolv sjukhus som i framtiden har full dygnet runt-jour. Finland behöver, utöver HUCS, minst ett sådant sjukhus som fungerar på både svenska och finska.

– Vasa centralsjukhus erbjuder i dagens läge vård åt cirka 100 000 svenskspråkiga. Att landskapet Österbotten, med sin stora svenskspråkiga befolkning, skulle sakna fullskalig dygnet runt-jour är helt oacceptabelt. Behovet att få vård på sitt modersmål försvinner inte i framtiden. Vi utgår ifrån att regeringen har gjort noggranna språkkonsekvensanalyser och att den inser att de språkliga rättigheterna inte kan tryggas utan fullständig jour vid Vasa centralsjukhus, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

– Det vore helt bakvänt att nedgradera sjukhuset i Finlands mest livs- och konkurrenskraftiga region som genererar inkomster till hela landet. Vasaregionen är dessutom en att vårt lands främsta utvecklings- och forskningsmiljöer. Vårdreformen får inte minska Vasaregionens och hela Österbottens attraktionskraft. Både nuvarande invånare och de som flyttar hit bör ha tillgång till ett sjukhus med full service, säger Joakim Strand, riksdagsledamot och Vasas stadsfullmäktigeordförande.

Regeringen Sipilä kom förra veckan överens om närmare riktlinjer för social- och hälsovårdsreformen. Regeringen har däremot ännu inte presenterat vilka tolv sjukhus i landet som ska ha fullskalig jourverksamhet dygnet runt i fortsättningen.

– Överhuvudtaget är det en märklig centraliseringsiver den centerledda regeringen nu drabbats av. Något klokt svar, annat än att det ska sparas pengar, har inte getts för varför man nu kör journedmonteringen så hårt. Det kloka vore naturligtvis att låta frågan om organiseringen av den framtida jourverksamheten gå hand i hand med den egentliga vårdreformen. Nu förefaller det som att regeringen först vill slakta sjukhus, stänga fler förlossningsavdelningar, dra in såväl specialsjukvårds- som primärhälsovårdsjourer och först därefter bilda de 18 nya vårdområdena. Det är inte ärligt mot landskapen och regionerna. Ska det vara en riktig självstyrelse bör landskapen, när de övertagit ansvaret för vården, själva få besluta om jouromfattningen, säger Henriksson.

Utbud och efterfrågan på arbete måste mötas

Det är uppenbart att flera lediga arbetsplatser och ett stort antal arbetslösa inte för tillfället hittar varandra. Därför bör sysselsättningstjänsterna och arbetsförmedlingen göras mer effektiva och resultatinriktade, säger Joakim Strand.

Läs föregående artikel

Nylund: Köp inhemskt!

Om den offentliga sektorn följde samma regler i sin upphandling som staten ställer på de finländska jordbrukarna skulle mycket bli bättre.

Läs följande artikel