Wickström: Kustbanans framtidsvisioner får inte förbises då staten upphandlar tågtrafik

Trafik- och kommunikationsministeriet bereder som bäst sitt förslag för den tågtrafik staten ska upphandla av VR. Upphandlingen ifråga ska sträcka sig nio år framåt.

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är besviken då utkastet som nu är på utlåtanderunda inte stöder de utvecklingstankar som flera av de västnyländska kommunerna har när det gäller kustbanan. 

-Vi talar nu om en nio år lång upphandling. Områdena väster om Helsingfors är verkligen i behov av en ökad tågtrafik. Med tanke på att Hangö-Hyvingebanan blir elektrifierad borde man komma med förslag på hur banan kunde användas så att man också kunde möjliggöra pendeltrafik mellan Helsingfors och Hangö. Uppskattningen är att Esbostadsbanan blir färdig 2028 vilket dessutom kommer att öka möjligheterna för tågtrafik längs med kustbanan, säger Wickström. 

I det befintliga utkastet till upphandling av tågtrafik finns bara en plan på att upphandla rälsbusstrafik mellan Karis, Raseborg och Hangö. 

-Jag hade gärna sett mer visionära planer för kustbanans del. Vi borde noggrant granska vilka trafikmöjligheter vi har med den befintliga infrastrukturen. Det här lyckas man bättre med i övriga delar av Europa, säger Wickström. 

Bakgrund: https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=542c2f91-2c44-46cc-acf8-8c7a37b1f45e

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 18.9.2021 i Salo valt ny styrelse och presidium. Regina Koskinen från Pargas omvaldes till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Anna-Karin Tötterman från Åbo och Ghita Edmark från Kimitoön.

Läs föregående artikel

Löfström: Tillräckliga resurser är avgörande för att säkerställa den inre säkerheten i Finland det innevarande årtiondet samt att servicen också fungerar på svenska

Idag debatterade riksdagen statsrådets redogörelse för den inre säkerheten. I redogörelsen analyseras nuläget i fråga om den inre säkerheten i Finland och de omständigheter som förutspås påverka den. Redogörelsen fastställer också målen och den planerade utvecklingsriktningen för detta årtionde.

Läs följande artikel