Motion 16 – Fungerande öppenvård?

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att lyfta fram betydelsen av fungerande stödfunktioner för personer som insjuknat psykiskt. Tillräckliga ekonomiska resurser bör garanteras och koordineringen av vården utvecklas. I första hand bör beredskapen inom primärvården stärkas.
  • att Svenska folkpartiet fortsättningsvis arbetar för att tillräckliga ekonomiska resurser skall garanteras för mentalvård och tillräcklig rehabilitering.
  • att SFP:s representanter i kommunerna arbetar för att inrätta lågtröskelmottagningar för rådgivning och vårdhandledning av mentala problem.

Behandling

År 2010 ökade den psykiska ohälsan hos den finska befolkningen fortsättningsvis, och i fråga om arbetsoförmåga toppas statistiken av psykisk sjukdom. Samtidigt sker en minskning av anstaltsplatser inom den psykiatriska vården och en övergång till ett mer flexibelt kundorienterat öppenvårdssystem.

Det är viktigt att vården som ges är helhetsmässigt adekvat och att ett fungerande stödsystem för den som insjuknar upprättas så fort som möjligt. Det tär otroligt på mänskliga och samhälleliga resurser att människor bollas runt från instans till instans. Som det är idag krävs det paradoxalt nog att man är verkligt frisk för att man ska kunna orientera sig rätt då man blir sjuk.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiet verkar för:

  • att lyfta fram betydelsen av fungerande stödfunktioner för personer som insjuknat psykiskt. Tillräckliga ekonomiska resurser bör garanteras och koordineringen av vården utvecklas. I första hand bör beredskapen inom primärvården stärkas.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Carola Sundqvist Agneta Udd-Saarela
Förbundsordförande Generalsekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Motionärerna lyfter fram ett mycket angeläget ärende. Vi har både ur ett humant och ur ett ekonomiskt perspektiv ohållbar situation. Allt för många arbetsdagar går förlorade p.g.a. psykisk ohälsa, framför allt depression, redan i unga år. Vi vet att resurser för systematiskt förebyggande arbete, öppen vård med stödboende och dagrehabilitering inte har prioriterats tillräckligt högt i våra kommuner. Bl.a. minskningen av skolhälsovård i början av 90-talet har ännu inte korrigerats, men nu har vi fått en bindande förordning gällande denna resursering. Lågtröskelmottagningar utan tidsbeställning måste fås att fungera i alla kommuner. Barn och unga hamnar idag att vänta allt för länge i vårdkön. Detta även om vårdgarantin hjälpt en del, men då majoriteten av de professionella lockats av privatsektorn finns det fortsättningsvis problem.

Det behövs en bättre beredskap att ta emot psykiatriska patienter i primärhälsovården. Detta skulle innebära mera fortbildning och specialskötartjänster, depressionsskötare borde inrättas. Det förebyggande arbetet skall bl.a. gå ut på att göra alla professionella, som träffar barn och unga familjer, observanta så att de uppmärksammar förlamande psykisk ohälsa i tid. Ett exempel på mycket bra utvecklingsarbete är Österbottenprojektet och dess fortsättning Välittäjä-projektet.

En speciell problemgrupp, som faller mellan stolarna är patienter med dubbeldiagnos. Ofta saknas den part som känner sig skyldig att ta ansvar för denna grupp. Detta är någonting som Välittäja-projektet försökt nå.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att Svenska folkpartiet arbetar för en fungerande koordinering av vården för personer som insjuknat psykiskt
  • att Svenska folkpartiet fortsättningsvis arbetar för att tillräckliga ekonomiska resurser bör garanteras för psykvården