Motion 21 – Bättre villkor för familjedagvårdarna

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s representanter jobbar för:

  • att kommunerna skall erbjuda relevant fortbildning åt de familjedagvårdare som inte har formell behörighet.
  • att kommunerna skall ha samma lönevillkor för familjedagvårdarna och dessutom utbetala skäliga skattefria ersättningar för reella extra kostnader som uppstått.

Behandling

I nuläget är familjedagvårdare vanligen kvinnor som har en gedigen uppfostrargärning bakom sig och som ofta är både ansedda och omtyckta av barnens föräldrar. Detta avspeglar sig dock inte i familjedagvårdarens lönevillkor då de flesta är kommunalt anställda. Dessutom verkar trenden överlag vara att antalet familjedagvårdare minskar då många äldre nu samtidigt går i pension. En familjedagvårdares lön har dessutom vanligen bestämts på basen av antalet barn i vård.

Exempelvis i Väståbolands stad har man satsat på att höja statusen på arbetet som familjedagvårdare. Alla familjedagvårdare har en yrkesexamen och man har målmedvetet jobbat för att förbättra deras lönevillkor och arbetsförhållanden.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiet verkar för:

  • att i nuläget arbeta för att garantera utbildning och kompetens för alla familjedagvårdare och höja familjedagvårdens och -vårdarnas status
  • att alla familjedagvårdare i landet åtminstone kunde få samma lönevillkor, arbetsförhållanden samt övriga förmåner, som exempelvis familjedagvårdarna i Väståbolands stad redan har
  • att familjedagvårdarna ska få skälig ersättning för reella extra utgifter

Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Carola Sundqvist Agneta Udd-Saarela
Förbundsordförande Generalsekreterare

Partistyrelsens utlåtande:

Motionärerna lyfter fram en angelägen fråga inom dagvården. Familjedagvårdarna är en yrkesgrupp som är väldigt värdefull och naturligtvis borde få bättre arbetsvillkor samt en stabil lönesättning.

Familjedagvårdarna har idag möjlighet till kompetenshöjande fortbildning genom kurser. Det har hittills varit möjligt att delta i 160/250/266 timmars fortbildning beroende på vilken grundutbildning personen ifråga har.

Kommunerna har möjlighet att avvika i lönesättningsfrågan, dvs. endera köper kommunen platser av familjedagvårdaren med 2 månaders uppsägningstid eller så väljer kommunen att betala en fast grundlön på basen av nivån på kompetens.

Fr.o.m. 1.8.2011 förkortas familjedagvårdarnas arbetstid från 43,15h/vecka till 40h/vecka enligt en ny arbetslagsreform som då träder ikraft. Ersättningen för mat och slitage är 2,92 €/dag/barn för mat och 1,67€/dag/barn för slitage fr.o.m. 1.11.2011.

Partistyrelsen beslutsförslag

Partidagen besluter

  • att kommunerna skall erbjuda relevant fortbildning åt de familjedagvårdare som inte har formell behörighet
  • att kommunerna skall gå in för en fast månadslön för familjedagvårdarna som också involverar skäliga ersättningar för mat och slitage