Motion 5 – Svenskspråkiga nämndemän vid tvåspråkiga tingsrätter.

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP i regering och riksdag arbetar för att lagen ändras så att det till tvåspråkiga tingsrätter alltid väljs minst fyra nämndemän som har svenska som modersmål eller som har utmärkta kunskaper i svenska.

Behandling

Allt sedan 1400-talet har nämndemännen varit en betydande del av vårt rättsväsende. Vid den stora reformen då rådstuvurätterna avskaffades och istället kom tingsrätterna genomgick även nämndemannaväsendet en förändring. Sedan dess har nämndemännen varit 3 ( tre ) till antalet vid behandlingen av mål i tingsrätterna.

Då nämndemännen alltid var närvarande, fanns det ett behov och därigenom valdes detockså ett stort antal nämndemän. Förra regeringen och Justitieministern genomfördeen reform som minskade drastiskt på nämndemännens närvaro i rätten. Då nämndemännen för närvarande bara deltar i rätten då maximistraffet för det åtal som åklagaren för är över 2 år,minskade även behovet av nämndemän och därigenom valdes det också efter förra kommunalval mycket färre nämndemän.

Problemet som nu uppstod, jag tar situationen i Vanda tingsrätt som exempel, är den att då nämndemannaplatserna precis som övriga nämnders platsfördelning är beroende av utgången vid kommunalvalet, är att vi blev endast två nämndemän från Sfp. Ytterligare nedskärningar i antalet nämndemän kommer att förverkligas så denna situation kan även uppstå vid andra tingsrätter.

Med bara två nämndemän är vi ju inte funktionsdugliga då det skall sitta tre nämndemän med domaren. Personer som verkar som nämndemän i mål på svenska skall helst ha svenska som modersmål eller annars utmärkta kunskaper i svenska. Utan domare och nämndemän som kan svenska blir ju fallet att använda tolk vid tingsrätterna; en helt oacceptabel situation. Dessutom äventyrar dåliga språkkunskaper medborgarnas rättsskydd.

Nämndemännen har ju heller inte något årligt arvode utan får ersättning bara efter utfört arbete, så att utnämna fler nämndemän ökar inte kostnaderna.

Jag föreslår:

  • att det i lagen om utnämning av nämndemän vid tvåspråkiga tingsrätter fastslås ett minimum på fyra (4) , ( en över behovet om någon har förhinder) nämndemän med svenska som modersmål, alltså från Sfp:s lista. Detta skall vara ett minimum som oberoende av resultatet i kommunalvalet inte får underskridas på några som helst villkor.

Ralf Asplund
Sfp i östra Vanda

Partistyrelsens utlåtande

Enligt Tingsrättslagens 7 § väljer kommunfullmäktige nämndemännen för en period som motsvarar kommunfullmäktiges mandatperiod. Enligt lagens skall de nämndemän som väljs i kommunen så rättvist som möjligt representera kommuninvånarnas ålders-, närings- och könsfördelning samt de språkliga förhållandena i kommunen.

Precis som motionären påpekar räcker det inte med att de språkliga förhållandena i kommunen beaktas, utan det skall även i praktiken vara möjligt att genomföra en rättegång på svenska i en tvåspråkig tingsrätt. I praktiken betyder det att det skall finnas minst tre och helst fyra nämndemän som har svenska som modersmål eller som har utmärkta kunskaper i svenska.

Brottmål kan behandlas utan nämndemän om det inte för något av de enskilda brott som avses i åtalet föreskrivs strängare straff än fängelse i högst två år, och dessutom vid behandling av några brott som uttömmande uppräknas i lagen. Med andra ord används nämndemän vid behandling av de grövsta brotten där behovet av rättssäkerhet även är störst.

Redan nu drar sig svenskspråkiga för att kräva rättegång på svenska då när motparten är finskspråkig. Ändå är det under en rättegång ytterst viktigt att på ett exakt sätt kunna uttrycka sig och förstå processen. Om det inte finns svenskkunniga nämndemän blir tröskeln ännu högre för att kräva att rättegången hålls på ens modersmål, även om man har rätt till det.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att SFP i regering och riksdag arbetar för att lagen ändras så att det till tvåspråkiga tingsrätter alltid väljs minst fyra nämndemän som har svenska som modersmål eller som har utmärkta kunskaper i svenska.