Motion 11 – Ett mera flexibelt sätt att lära sig finska eller svenska

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP:s aktivister inom olika verksamhetsfält fortsätter att medverka till att arenor skapas där offentliga och privata sektorn möts för att möjliggöra samverkan
  • att SFP:s representanter i kommunerna uppmärksammar behovet av språkkunskaper i integrationsprocessen
  • att SFP:s representanter påtalar rättigheten att välja svenska som första integrationsspråk

Behandling

De vanligaste orsakerna till invandring är familj, arbete eller studier. Människor är över huvud taget rörligare än förut. Enligt Kommunförbundet bör arbetskraftsinvandringen främjas som en välkommen och nödvändig del av det finländska arbetslivet. Regeringens mål är att följa en migrationspolitisk linje som stöder uppbyggandet av ett tolerant, tryggt och mångfaldigt Finland och som ökar Finlands internationella konkurrenskraft. Språket är en av de viktigaste verktyg för integreringen. Även om integreringen är så mycket mera än bara språk, kan vi inte förneka faktum att språket öppnar portar till samhället.

Att som vuxen invandrare kunna lära sig finska eller svenska i Finland kan vara en utmaning. Utbildningsmetoder och former är oftast uppbyggda utgående samhällets (kommunens) behov och möjligheter istället för just tvärtom. Utbildningen som erbjuds är ofta under arbetstid och arbetsinvandrare som jobbar har svårt att kombinera språkutbildning och jobbet. På många arbetsplatser är arbetsspråk engelska och det betyder att berörda inte kan praktisera eller få finska eller svenska språken via arbetslivet.

Den 1.9.2011 trädde den nya lagen om främjande av integration (Finlex 1386/2010) i kraft. Lagen testas av försöksprojektet Delaktig i Finland. Delaktig i Finland administreras av Arbets- och näringsministeriet. I projektet prövas olika sätt att få personer utanför arbetskraften att delta i utbildning, att på ett effektivt sätt kombinera studier och arbete och att delaktiggöra föräldrar som tar hand om barnen hemma. Målet är flexibla utbildningslösningar som beaktar individens kompetens och livssituation.

Kommunen borde på ett aktivt sätt samarbeta med privata sektorn och andra samarbetspartner (så som Delaktig i Finland) och bereda möjlighet för mera flexibelt sätt att lära sig finska eller svenska. Detta skulle gynna invandraren, kommunen och privata sektorn.

Vi föreslår att:

  • SFP:s representanter i kommunerna ska aktivt jobba för att skapa arenor där offentliga och privata sektorn möts och tillsammans utarbetar en flexibel modell för att lära sig finska eller svenska i de egna kommunerna.

Tobias Pötzsch, Claudia Nystrand,
ordförande för Mångkulturellt Finland r.f. ordförande för SFP:s
integrationspolitiska utskott

Partistyrelsens svar

Svenska folkpartiet har en stark ideologisk förankring i hurudan politik vi för gällande invandring och mångkultur. I arbete med regeringsprogram har SFP konsekvent lyft upp dessa aspekter som en nödvändig och berikande del för hela landets framtid och utveckling. I kommunerna arbetar många av våra förtroendevalda aktivt med att anpassa lokala integrationsåtgärder till invandrarnas behov. Språkets betydelse har är central när det gäller åtgärder vi förespråkar.

Projektet Delaktig i Finland är ett exempel på ett konstruktivt sätt verkställa lagen om främjande av integration.
Många av de verktyg som behövs för integration via språkinlärning hittas inom den tredje sektorn. Delaktighet, att involvera, att möta individen sker naturligt då människor möts.

At skapa arenor där offentliga och tredje sektorn möts är av intresse för samhället rent generellt – inte bara med tanke på en lyckad integration. Människans behov av att rota sig i sitt närsamhälle gäller för alla oberoende av bakgrund.

I dessa sammanhang är kommunens uppgift att skapa möjligheter och förutsättningar, medan den tredje sektorn bidrar med engagemang och konkreta verksamhetsformer.

Som exempel förutom tredje sektorns frivilligorganisationer kan nämnas att Medborgar-och arbetarinstitut väl kan fungera som skapare av offentliga mötespunkter där speciellt språkinlärningen ges en aktiv roll.

Partistyrelsen föreslår

  • att SFP:s aktivister inom olika verksamhetsfält fortsätter att medverka till att arenor skapas där offentliga och privata sektorn möts för att möjliggöra samverkan
  • att SFP:s representanter i kommunerna uppmärksammar behovet av språkkunskaper i integrationsprocessen
  • att SFP:s representanter påtalar rättigheten att välja svenska som första integrationsspråk

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige betonar att man lär sig språk bäst när man praktiskt kan använda språket i sitt arbete eller i utbildning, och betonar att man inte kan kräva fulla språkkunskaper innan man kan få ett jobb eller en utbildningsplats.