Motion 31 – Förebygg ungdomsarbetslöshet

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att skolelever som står inför yrkes- eller studieval kontinuerligt tillställs aktuell statistik om framtidsutsikterna i arbetskraftsbehovet i de olika branscherna
  • att ekonomikunskap samt entreprenörskap betonas inom ramen för relevanta ämnen i grundskolan
  • att SFP i riksdag och regering arbetar för att ungdomsgarantin garanteras tillräckligt med resurser
  • att elever som riskerar bli utan avgångsbetyg från grundskolan bör erbjudas arbetsorienterad studiegång, så kallad JOPO-verksamhet

Behandling

Förebygg ungdomsarbetslöshet

När uppsägningarna haglar in går ingen anställd säker. Saneringar genomförs på alla nivåer och inom alla branscher eller sektorer. Storföretagen har för länge sedan slutat vara våra ekonomiska stöttepelare och pålitliga arbetsgivare. Också den offentliga sektorn riskerar att drabbas hårt när kommunreformen snart kör igång. Vårdbranschen verkar tryggast, men överlag varierar anställningsprognoserna kraftigt inom de olika branscherna.

År efter år har Finland haft ypperliga framgångar i Pisa-undersökningarna. Vi har primuselevsstatus. Ändå måste något väsentligt saknas i undervisningen eftersom allt för många ungdomar blir utanför arbetsmarknaden efter skolan eller studierna, trots fina prestanda och tom. den akademiska arbetslösheten ökar kraftigt. Vi får inte glömma eller nervärdera den gamla sanningen att vi ska lära för livet, inte bara för skolan! Oberoende om ungdomarna riktar in sig på akademiska studier eller praktiska färdigheter, behöver de få systematisk undervisning i hur man en dag kan sysselsätta sig själv och hur man försörjer sig själv t.ex. som egenföretagare. Just nu är vi på väg i exakt motsatt riktning: En minskning med närmare hälften är saldot för t.ex. Östra Nylands del i statistiken över nystartade företag. Vi måste därför börja bearbeta attityderna för egenföretag redan i tidiga år, kanske rentav i lågstadiet. Vi måste lära ut systematisk kreativ företagsamhet, inbakat i läroplanen och i så många olika kurser som möjligt! Oberoende praktisk eller akademisk inriktning kan alla dra nytta av att veta hur man bygger upp och sköter sin privata verksamhet och sysselsätter sig själv som egenföretagare. De flesta branscher har idag en öppning för privata tjänster.

Att ungdomarna behärskar ADB in och ut räcker inte mera; nu behövs andra, kompletterande kunskaper såsom ekonomi, affärskommunikation mm. för att vid behov tjäna på sitt kunnande som egenföretagare och undvika arbetslöshet.

Dessa kunskaper ska vara som redskap, som fallskärm och som egenhjälp för alla eventualiteter.

SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall därför verka för

 

ATT    skolelever som står inför yrkes- eller studieval kontinuerligt tillställs pålitlig statistik om framtidsutsikterna i arbetskraftsbehovet i de olika branscherna

ATT    ämnen som kan öka färdigheten att grunda eget bakas in i läroplanen på bredden och på djupet

Monika Zakowski

Sibbo

Partistyrelsens svar

De senaste åren har Europa drabbats av den svåraste ekonomiska krisen kontinenten mött på flera decennier. Motionens pekar på ungdomsarbetslösheten, det som en av de viktigaste frågorna för det finska samhället idag. De socio- samt nationalekonomiska konsekvenserna som en långtidsungdomsarbetslöshet för med sig är allvarliga. Trots de ljusare ekonomiska indikatorerna och prognoserna är det ett faktum att ungdomar är en av de samhällsgrupper som drabbats hårdast. Ungdomsarbetslösheten i vissa länder är t.o.m. över 20 % medan medeltalet i den Europeiska Unionen ligger på ca 10 %. Även i Finland har utvecklingen varit oroväckande och ligger idag på en klart högre nivå än för fem år sedan.

I den sittande regeringens regeringsprogram skrevs den s.k. ungdomsgarantin in. Garantins syfte är att främja sysselsättning och förebygga utslagning bland unga. Regeringen vill skapa realistiska förutsättningar för ungdomar att avlägga examen efter grundskolan och att få en arbetsplats. Vid sidan om detta vill man fästa uppmärksamhet vid att unga inte hamnar i en för lång period utan någon aktiv verksamhet. Regeringens satsningar på ungdomsgarantin befästes i den s.k. ramrian i mars 2013. Saken prioriteras, vilket bör noteras.

I praktiken innebär ungdomsgarantin att varje ung person under 25 år och varje utexaminerad som ännu inte fyllt 30 år erbjuds ett jobb eller en praktik-, studie-, arbetsverkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader från att personen förlorat sitt jobb. Det ingår även en utbildningsgaranti som innebär att alla som avslutat grundskola garanteras en utbildningsplats på gymnasium, yrkesläroanstalt, i form av läroavtal, på arbetsverkstad, i rehabilitering eller på ett annat sätt. Ett kompetensprogram som erbjuder en möjlighet att avlägga yrkesexamen eller en del av yrkesexamen för en person under 30 år, utan utbildning, ingår även i garantin. Regeringens ungdomsgaranti har trätt i kraft 1.1.2013 och således är det ännu för tidigt att dra slutgiltiga slutsatser om garantins genomslagskraft.

Slutsatsen att den ökade ungdomsarbetslösheten är en konsekvens av brister i utbildningssystemet kan diskuteras. Vi bör självfallet inte vara rädda för att kritiskt granska vårt utbildningssystem men samtidigt är det viktigt att minnas att den rådande ekonomiska osäkerheten är den största orsaken till att företag inte anställer ny arbetskraft. De viktigaste åtgärderna som kan vidtas för att motarbeta ungdomsarbetslöshet, är att stabilisera ekonomin och att återfå företagarnas förtroende för den finska ekonomin och dess verksamhetsmiljö. Finland behöver mer jobb och mer arbetsplatser och det kommer att kräva svåra strukturella åtgärder över de kommande åren.

Motionen påtalar vikten av tillgänglighet av pålitlig sysselsättningsstatistik för skolelever. Elever skall ha tillgång till dylik information via studiehandledningen. Det är viktigt att fördomsfritt utveckla studiehandledningen på alla stadier samt att utvärdera olika metoder som effektivare får elever och studenter att utnyttja handledningen.

Motionen nämner även vikten av att bättre förbereda unga för ett liv som företagare. Svenska folkpartiet har tidigare talat för införandet av ekonomiundervisning i grundskolan. I dagens Finland är det uppenbart att vi genomgår en förvandling av vår företagsstruktur till ett större antal mindre företag. Dessa företag ansvarar för den största delen av nya arbetsplatser i landet och bildar den verkliga ryggraden av vår nationella ekonomi. Således är det viktigt att arbeta för såväl verksamhetsförutsättningarna för företag och företagare som för förutsättningarna för skolelever att ha förmågan och kunskapen som krävs för att bli företagare.

 

Partistyrelsen föreslår för partidagen att SFP arbetar för

att       skolelever som står inför yrkes- eller studieval kontinuerligt tillställs pålitlig statistik om framtidsutsikterna i arbetskraftsbehovet i de olika branscherna

att       ekonomiskunskap samt entreprenörskap betonas inom ramen för relevanta ämnen i grundskolan

 

Partifullmäktiges utlåtande:

Partifullmäktige omfattar partistyrelsens uppdaterade beslutsförslag.