Motion 31 – Vägförbättring

Beslut

Gemensamt beslut för motionerna 30 och 31

Partidagen beslöt att SFP genom sina representanter i riksdagen och i kommunerna arbetar för

  • att vägnätet förbättras och underhålls genom att anslagen höjs och en jämnare regional fördelning tillämpas
  • att det byggs lättrafikleder
  • att vägbelysningen utökas

Behandling

Landsväg 1571 genom Veckjärvi by behövs grundförbättras, då den är både krokig och backig. Sikten är mycket dålig för den som skall köra ut på landsvägen från en mindre väg el. gårdsplan. Då bosättningen och trafiken ökar konstant, blir problemet allt större.
Den nuvarande vägen är dåligt grundad och fodrar ofta reparationer. När el-/vatten- och avloppsledningar vanligtvis byggs längs med vägarna, blir det med tiden allt svårare att göra grundförbättringar.

Därför anser vi:

  • att väg 1571 bör förbättras så snabbt som möjligt.

SFP i Östra Borgå
Annette Forsblom, Lars -Johan Nyholm

Partifullmäktiges gemensamma svar på motion 30 och 31

Vårt vägnät är i stort behov av grundreparation och underhåll. Reparationsskulden är för tillfället beräknade till 2,5 miljarder euro och skulden ökar med tiden. Transporterna på hjul ökar och den tunga trafiken sliter på våra vägar, speciellt i östra Nyland där järnvägsnätet inte är utbyggt i samma utsträckning som på annat håll.

Välfungerande trafikförbindelser är nödvändiga för att alla regioner så långt som möjligt ska vara likvärdiga. Vägarna är viktiga för att vi ska kunna hålla landsbygden levande och göra det möjligt för befolkningen att bo kvar. För tillfället är vägarna ställvis i så dåligt skick att de utgör en fara för trafiken på grund av gropar i vägen och obefintliga vägrenar. Lättrafikleder skulle öka säkerheten för bland annat skolbarn som färdas till skolan gående eller med cykel. Väg 176 mellan Lappträsk och Lovisa är ett exempel på detta. Vägen finns nu med i åtgärdsprogrammet för att minska reparationsskulden för trafiknätet 2016–2018 med ett anslag på 1,5 miljoner för att förbättra beläggningen på avsnittet Skinnarby-Lappträsk. Detta är bara en liten tröst och större reparationer för hela vägen behövs och många andra vägar också. Tyvärr sker de stora vägprojekten i huvudstadsregionen ofta på de mindre vägarnas bekostnad ute i periferin. Svenska riksdagsgruppen har aktivt lämnat in budgetmotioner i riksdagen för att öka på anslagen för våra vägar på landsbygden.

Även vägbelysningen är väsentlig ur säkerhetssynpunkt. Det finns teknologiska lösningar som möjliggör energisnålare alternativ till vägbelysning vi kunde satsa på. Genom att gå över till LED-gatubelysning sparar man över 50 procent el jämfört med traditionell gatubelysning.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP genom sina representanter i riksdagen och i kommunerna arbetar för

  • att vägnätet förbättras och underhålls genom att anslagen höjs och en jämnare regional fördelning tillämpas
  • att det byggs lättrafikleder
  • att vägbelysningen utökas