Motion 47 – Integration på svenska

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för

  • att invandrare även i praktiken informeras om möjligheten att integreras på svenska i Finland
  • att invandrare i tvåspråkiga städer och kommuner ges likvärdiga möjligheter att integreras på svenska
  • att invandrare i tvåspråkiga städer och kommuner ges möjlighet att studera både finska och svenska under integrationstiden

Behandling

På våren 2009 gjorde Magma i samarbete med Helsinki Times en enkät som riktade sig till invandrarna i hela landet. Resultatet var entydigt: Det finns ett betydande intresse för den svenskspråkiga kulturen och för det svenska språket bland invandrare i hela landet. Svenskan är alltså attraktiv i all synnerhet om den kan tänkas befrämja ett socialt avancemang.
Undersökningen visade dock också att det råder ett skriande informationsglapp kring integrationsmöjligheter på svenska i städer och kommuner i huvudstadsregionen. I tre tidigare rapporter sedan hösten 2009 har Magma pekat på ett behov av ökad integration på svenska. Vi har också visat att invandrare bidrar till samhällsbygget på ett positivt sätt. En av de största framtida utmaningarna för det svenskspråkiga Finland är därför att skapa rimliga och attraktiva karriärmöjligheter för alla de personer som av olika orsaker väljer svenska som sitt andra eller tredje livsspråk.

SFP i Sibbo anser att

  • invandrare bör lära sig kommunens eget språk, dvs svenska i svenska kommuner och finska i kommuner med finskspråkig majoritet
  • invandrare bör ha möjlighet, att välja sitt första “integrationsspråk”
  • att hindren för en lyckad integration på svenska slopas

SFP Sibbo

Partifullmäktiges svar

Motionens ämne är både aktuellt och angeläget. Antalet asylsökande som kom till Finland under år 2015 uppgick till 32476 personer, och det finns tecken på att antalet hålls högt ännu långt framöver. Av dessa beviljas antagligen inte alla internationellt skydd, men antalet beviljade ansökningar kommer oberoende att överstiga de siffor vi sett tidigare. Vikten av en effektiv, människonära och fungerande integration är alltså verkligt aktuell. Enligt Finlands grundlag §17 är Finlands nationalspråk finska och svenska. Precis som motionären helt korrekt noterar så finns det stora brister i myndigheternas sätt att föra fram möjligheten att integreras på svenska i Finland. Vi har goda exempel, från t.ex. Närpes som vi ofta lyfter fram, där en lyckad integration – på svenska – har skett, och det finns mycket av det som gjorts där som behöver föras fram även i andra delar av landet.

Mycket har hänt sedan utredningen från 2009 som motionären hänvisar till. Utmaningarna i Finland är nu större än någonsin eftersom antalet personer som beviljas internationellt skydd är högre än någonsin tidigare. Myndigheterna måste inse att integration också på svenska är ett alternativ som måste få större synlighet. Exemplen på hur det här tar sig uttryck är många. I många kommuner där svenskan är stark väljer myndigheterna ändå att placera barn i skolåldern uteslutande i den finska skolan. Språkundervisning och annan integrationsutbildning erbjuds också mycket sparsamt på svenska. I det läge vi nu befinner oss måste det här förändras. Lagen om främjande av integration från 2010 är även tydlig i sina formuleringar gällande vikten av integration både på svenska och finska, så det lagstiftningsmässiga förutsättningarna för att åtgärda problemen är goda.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP:s företrädare i kommun och riksdag arbetar för

  • att invandrare även i praktiken informeras om möjligheten att integreras på svenska i Finland
  • att invandrare i tvåspråkiga städer och kommuner ges likvärdiga möjligheter att integreras på svenska
  • att invandrare i tvåspråkiga städer och kommuner ges möjlighet att studera både finska och svenska under integrationstiden