Motion 29 – Mindre antibiotika i vår mat

Beslut

Partidagen beslöt att partiets representanter arbetar för

  • att statsrådets rekommendationer om ansvarsfull upphandling verkställs,
  • att upphandlingsansvariga ges möjlighet att förkovra sitt kunnande om ansvarsfull upphandling och att utbilda sig i att ställa kvalitetskrav på den mat som upphandlas,
  • att det i Finland införs ursprungsmärkning på restaurangmat.
  • att EU förbjuder användning av antibiotika i tillväxtsyfte i livsmedelsproduktion

Behandling

Storkonsumtion av antibiotika skapar antibiotikaresistenta bakterier. Antibiotikarester ger skadliga hälsoeffekter hos både människor och djur, vilket leder till oförutsedda konsekvenser såväl i ekosystemet som i samhället. Efter Sverige används det i Finland minst antibiotika hos produktionsdjur inom EU och efter år 2009 har antibiotika inte alls använts t.ex. i finländsk hönsuppfödning. Användning av antibiotika i tillväxtsyfte är också förbjudet hos alla produktionsdjur. Däremot är import av kött från djur som behandlats med stora mängder antibiotika tillåtet.

Antibiotika är till för att bota sjukdomar och borde endast användas i läkemedelssyfte samt under kontrollerade former. Så här gör man till exempel i Finland, Sverige, Norge och på Island. I andra, tyvärr också de flesta övriga EU-länder, används antibiotikan i tillväxtsyfte.

Det importerade köttet som ofta är billigare än det inhemska köttet används bl.a. i offentliga kök och blir mat för våra elever, åldringar, sjuka mm. Även i restauranger används ofta utländskt kött och många som i matbutiken väljer inhemskt äter på restauranger kött utan att veta dess ursprung. Det är inte acceptabelt att människor på offentliga inrättningar äter kött som behandlats av stora mängder antibiotika. Även restauranggäster bör få information om köttets ursprung på ett synligt och tydligt sätt.
För att konsumenter tryggt ska kunna äta kött, även på restaurang, är ursprungslandsmärkningen ytterst viktig. På det här sättet är det lättare för både konsumenten och personalen på restaurangen att veta från vilket land en köttprodukt är och kan fatta informerade val.

Därför anser Svensk Ungdom att Svenska folkpartiets representanter i riksdagen ska arbeta för:

  • ATT det vid offentliga upphandlingar av kött ställs reglerade krav på antibiotikainnehåll och att karenstider följs.
  • ATT köttets ursprungsland märks ut i restaurangmenyer

Ida Schauman Anna Abrahamsson
Förbundsordförande Förbundssekreterare
Svensk Ungdom Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar:

Motionären lyfter fram en högst aktuell fråga. Antibiotikaresistens har blivit ett allt snabbare växande globalt problem, som måste tas på största allvar. I Finland har vi lyckats hålla antibiotikaanvändningen på en låg nivå, och vad gäller djuruppfödningen används det i Finland, näst efter Sverige, minst antibiotika jämfört med övriga EU-länder. (I Finland har producenterna och livsmedelsindustrin i årtionden gjort ett långsiktigt arbete för att skapa goda uppfödningsförhållanden för djuren, vilket bland annat innebär god hygien, för att förbygga att djur överhuvudtaget blir sjuka och behöver medicineras. Förutom att man i den finländska broileruppfödningen inte har behövt ge broilrar antibiotika sedan 2009, är även finländskt antibiotikafritt griskött på kommande ut på marknaden.)

Motionären lyfter fram att det vid offentliga upphandlingar av kött borde ställas reglerade krav på antibiotikainnehåll och att karenstider följs. Statsrådet antog ett principbeslut om ansvarsfull offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster i juni 2016. I principbeslutet slog regeringen fast målet att man i fortsättningen ska använda enbart ansvarsfullt producerade produkter när det gäller offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster. Detta kan åstadkommas genom att vid statliga livsmedelsupphandlingar särskilt beakta goda odlingsmetoder med tanke på miljön, djurens välbefinnande och hälsa samt livsmedelssäkerhet. I principbeslutet rekommenderar statsrådet även att andra offentliga upphandlande enheter, exempelvis kommuner och samkommuner, samt företag som omfattas av statens ägarstyrning, anammar principbeslutets målsättningar.

För att hjälpa den offentliga sektorns aktörer att upphandla ansvarsfullt producerad mat har Motiva, på beställning av jord- och skogsbruksministeriet, i mars 2017 publicerat en guide som ger vägledning för hurudana kvalitetskriterier som inom ramen för gällande lagstiftning kan ställas på olika produkter för att upphandla ansvarsfull mat, som i praktiken uppfyller den standard som ställs på den finländska matproduktionen. I guiden föreslås exempelvis kvalitetskrav på kött- och mjölkprodukter när det gäller användningen av antibiotika. För gris-, fjäderfä- och nötprodukter kan den upphandlande enheten ställa kvalitetskrav om att mikrobläkemedel enbart används för medicinering av sjuka djur på ordination och övervakning av veterinär. Detta krav är i enlighet med finländsk lagstiftning och praxis, och utesluter i praktiken kött som är producerat enligt lägre produktionskrav.

Genom att ställa olika kvalitetskriterier i anbudsförfrågan kan upphandlande enheter redan nu bestämma hurudan mat som serveras i de offentliga köken. Redskapen och möjligheterna finns, det gäller att ha kunskap för att utnyttja dem rätt. I sista hand är det upp till de ansvariga beslutsfattarna i stat, kommun, samkommun samt även i kommande landskap, att se till att kvalitetskrav ställs på den offentliga maten.

Motionärens fråga om ursprungsmärkning av restaurangmat är likaså mycket aktuell. En stor del av den mat som importeras kanaliseras till restauranger, och passerar obemärkt för många konsumenter i tron att ursprunget är finländskt. I nuläget ställs inga krav på märkning av restaurangmat, men Finland har all anledning att gå i bräschen för en aktiv användning av tydlig ursprungsmärkning. Konsumenterna är förtjänta av att känna till matens ursprung och kunna få göra ett aktivt val.

Partifullmäktige föreslår att partiets representanter arbetar för

  • att statsrådets rekommendationer om ansvarsfull upphandling verkställs,
  • att upphandlingsansvariga ges möjlighet att förkovra sitt kunnande om ansvarsfull upphandling och att utbilda sig i att ställa kvalitetskrav på den mat som upphandlas,
  • att det i Finland införs ursprungsmärkning på restaurangmat.