Motion 3 – Fastighetsbeskattning av vindkraft

Beslut

Partidagen beslöt SFP arbetar för

  • att kommunerna ska få mera fastighetskatteinkomster från vindkraft genom att beskatta vindkraftsparker som en helhet, eller genom att sänka gränsen på 10 MVA, som alltså definierar när ett vindkraftverk kan beskattas som kraftverk, till 2 MVA.

Behandling

I dag beskattas vindkraftverk inom den allmänna beskattningen i kommunerna. Därtill tillämpas den allmänna fastighetsskattesatsen på sådana byggnader och konstruktioner för vilka ingen särskild skattesats har fastställts. Skatteprocentens gaffel rör sig mellan 0, 93- 1,80 % . Kommunerna väljer sin egen skatteprocent var för sig.

Inom fastighetsbeskattningen tillämpas en skatteprocent på 3, 11 % för gruppen kraftverk. Ett vindkraftverk hör till gruppen kraftverk ifall dess kapacitet överstiger 10 MW. Ett vindkraftverks vanliga kapacitet ligger dock mellan 2,5- 4,0 MW. Detta gör att vindkraftverken inte uppnår gränsen för att beskattas som ett kraftverk utan istället beskattas de med den allmänna fastighetsskattesatsen.

Finansministeriet borde göra en lagändring. Inom fastighetsbeskattningen borde vindkraftparkerna ses som helheter. Med detta menas att en vindkraftpark som totalt har en kapacitet på över 10 MW skulle höra till gruppen kraftverk.

Kommuner som välkomnat vindkraftsindustrin har satt ner mycket arbete, tid och medel. Allt från planering till förverkligande av vindkraftsprojekten. Med denna ändring kunde kommuner med vindkraft få mera fastighetskatteinkomster. Det skulle också locka fler kommuner att etablera vindkraft. Vindkraftverk är kraftverk.
(Skatteprocenten som använts är från år 2017)

Kristinestads södra SFP-avdelning
Kaj Kärr

Partifullmäktiges svar:

Motionären lyfter fram en viktig fråga. Ur kommunernas synvinkel är det är problematiskt att vindkraftsparkerna beskattas enligt den allmänna fastighetsskatteprocenten även i de fall då vindkraftsparken omfattar till och med tiotals vindkraftverk med en total effekt som överstiger 10 megavoltampere (MVA).

Under de senaste åren har andelen vindkraftverk ökat, men än idag tillämpas den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen på vatten- och vindkraftverk vilkas nominella effekt är högst 10 MVA. Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen bestäms enligt fastighetsskattelagens 11 § 3 mom. till minst 0,93 och högst 1,80. Det är kommunfullmäktige som årligen på förhand bestämmer storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser. För konstruktioner eller byggnader som hör till kraftverk eller slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle kan kommunfullmäktige enligt fastighetsskattelagens 14 § 1 mom. särskilt fastställa en skatteprocentsats. Denna skatteprocentsats kan fastställas till högst 3,10.

Det har föreslagits i flera sammanhang att vindkraftverken borde omfattas av fastighetsskattesatsen för kraftverk för att ge kommunerna större fastighetsskatteintäkter från vindkraftverk. Två huvudsakliga alternativ har föreslagits: att slopa eller sänka begränsningen för små kraftverk som nu ligger vid 10 MVA och att räkna ihop effekten för alla vindkraftverk i samma vindkraftspark, varvid fastighetsskattesatsen för kraftverk skulle tillämpas när gränsen på 10 MVA överskrids.

Motionären yrkar på att vindkraftsparkerna ska ses som helheter och den vägen kunna beskattas som kraftverk om deras nominella effekt överskrider 10 MVA. Att räkna ihop effekten för alla vindkraftverk i en och samma vindkraftspark är ett sätt att komma åt frågan, ett annat kunde vara att sänka gränsen på 10 MVA, som alltså definierar när ett vindkraftverk kan beskattas som kraftverk, till 2 MVA.

En möjlighet är att man ändrar på fastighetsskattelagens 14 § 2 mom. så att vindkraftverk vars nominella effekt är högst 2 MVA beskattas enligt den allmänna fastighetsskatteprocenten. Effektgränsen skulle fortsättningsvis vara 10 megavoltampere för vattenkraftverk. En sådan lagförändring skulle göra det möjligt att beskatta nästan alla vindkraftverk som kraftverk, eftersom ett vindkraftverks vanliga kapacitet ligger mellan 2,5- 4,0 MVA.

Att höja fastighetsskatten för vindkraftverk medför större inkomster åt kommunerna, och det skulle även locka flera kommuner att etablera vindkraft och således öka på andelen förnybara energiformer. Dessutom skulle högre skatteinkomster från vindkraftverken vara rättvisa med tanke på det förfång och de kostnader som vindkraftverken förorsakar kommunerna.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att kommunerna ska få mera fastighetskatteinkomster från vindkraft endera genom att beskatta vindkraftsparker som en helhet, eller genom att sänka gränsen på 10 MVA, som alltså definierar när ett vindkraftverk kan beskattas som kraftverk, till 2 MVA