Motion 18 – Flytta sommarlovet

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att sommarlovet flyttas framåt med två veckor.

Behandling

Enligt förordningen om grundläggande utbildning 1 kap. 7 § avslutas skolarbetet i grundskolan sista vardagen i vecka 22, det vill säga antingen under sista veckan i maj eller första veckan i juni.

Argumenten för att senarelägga sommarlovet är flera. I Europa är ett senare sommarlov men också senare semestrar kutym, vilket också näringsminister Mika Lintilä i februari 2018 konstaterar då han påpekar att den finländska turismen lider av att våra nuvarande sommarlov ger våra konkurrenter konkurrensfördelar. Den finländska turismen har nämligen redan trappat ned sin verksamhet i augusti då resten av Europa semestrar.

Också grundskole- och gymnasierektorer har tidigare i år uttalat sig positivt för en senareläggning av sommarlovet och nämner som orsaker väderförhållanden, föräldrarnas och elevernas möjlighet att återhämta sig under semestern, samt att det skulle minska elevernas frånvaro på grund av semesterresor under läsåret.

Föräldrarna måste också beaktas om man flyttar sommarlovet.  Det är på alla sätt önskvärt att föräldrar och barn samtidigt får avnjuta sommarlov och semester. I och med detta borde en ändring av semesterlagen bli aktuell så att föräldrarna skulle ha större möjligheter att ha semester i augusti. I lagens 20§ stadgas nämligen att arbetstagaren ges semester vid den tidpunkt som arbetsgivaren bestämmer. I Finland äger många semestrar rum främst i juli i dagens läge. Denna praxis kan komma att behöva ändras, vilket inte heller torde vara speciellt problematiskt.

Högskolornas ansökningstider och anställda på tredje stadiet skulle påverkas av en sommarlovsflytt, och detta bör beaktas i en helhetsmässig ändring av lagar och områden som berörs av sommarlovet. En flytt av sommarlovet görs inte genom att endast ändra 1 kap. 7§ i förordningen om grundläggande utbildning. Men med en större reform av sommarlovet där hela utbildningssektorn och arbetslivet tas med kan en flytt av ledigheten förbättra sommarlovet för barnen, för personalen och för de som har semester, samtidigt som mer skatteintäkter fås in genom ökad turism.

Att-sats

Därför föreslår Svensk Ungdom att Svenska folkpartiet jobbar för:

  • att sommarlovet flyttas framåt med två veckor.

Motionär

Svensk Ungdom

Christoffer Ingo, Förbundsordförande

Benjamin Ellenberg, Förbundssekreterare

Partfullmäktiges svar

Ett medborgarinitiativ med samma innehåll som motionen har initierats av Södra Finlands svenska rektorsförening i november 2017 och namninsamlingen i ärendet pågår till den 22 maj 2018. Initiativet behöver få en ordentlig slutspurt för att nå de 50000 namn som krävs. Näringsminister Lintilä har även initierat en utredning i ärendet som väntas presenteras under våren 2018. Frågan är aktuell.

Sommarlovet i Finland har av tradition börjat i början av juni. Som motionärerna påpekar är tidpunkten också fastställd i gällande förordning. Motionärerna lyfter fram olika orsaker till att tidpunkten upplevs utmanande, och tar förtjänstfullt även upp de utmaningar en framskjutning av tidpunkten skulle innebära. Det är lätt att hålla med om resonemanget, de flesta barnfamiljer känner till utmaningen i början av juni när skolelevernas sommarlov och föräldrarnas semestrar inte går hand i hand. Kommuner, föreningar och församlingar erbjuder ofta läger och liknande verksamhet vilket underlättar för många. Utmaningarna är ändå stora för många familjer.

I och med att vi allt mer är beroende av våra grannländer, av EU och övriga världen, är det inte oväsentligt att se efter vilka lösningar som finns på olika håll. Det är ett faktum att vi i Finland, och i viss mån i övriga norden, har haft en avvikande tradition när det gäller sommarlovets tidpunkt. Det betyder ändå inte att vi inte skulle kunna ändra oss.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för:

  • att sommarlovet flyttas framåt med två veckor.