Motion 46 – Well-being of Elderly Immigrants – Äldre invandrares välmående

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att förtroendevalda i kommunerna och representanter i tredje sektorn och andra aktörer introducerar mångkulturella klubbar och mötesplatser för äldre invandrare dit alla är välkomna

Behandling

The latest available statistics indicates that out of total population (5,503297) of Finland 364,787 are of foreign background and the trend of foreign background population has been increasing rapidly since since 1991.

According to the statistics, 60% of the foreign background population consists of Russian, Estonian, Swedish and Somalis.  Governmental bodies  and the other non-governmental organizations  have been  trying to address their needs to a great extend as they are the biggest minorities in Finland but there is still a lot of room for improvement.  Apart from these biggest minorities,  there are still  about 40% of minority population from various other backgrounds, whose needs are yet to be identified  and addressed.

The age demography of the immigrant population is still young, with majority of population being under 45 years but it will be very different in 10-20 years time.  This motion focuses at the wellness of elderly immigrants from of the other foreign background than of the biggest minorities.

The most common aspect which the elderly people associated with quality of life is good physical  and mental health. Physical health probably  is easier for the elderly person to see on their own but mental health (especially loneliness) becomes a real challenge in their aging process.  From an immigrant’s perspective,  loneliness aspect and sense of belonging become a real problem because their family might be living abroad or far away from their home.  Connection to the people who share their ethnic background is very important, because it helps the elderly immigrants to reminiscence their cultural roots and to uphold their feeling that they are not alone in the foreign country. Despite of that, connections to native population are also important as interactions with native Finnish population help the elderly immigrants to improve their language skills and to form new friendships.

On that note the government of Finland should start focusing on new ways to provide better services for the elderly immigrants in Finland, so they can live their lives in an environment which supports their quality of life.


Den senaste statistiken visar att av en totalpopulation på 5 503 297 invånare i Finland har 364 787 utländsk härkomst, och trenden är starkt växande ända sedan 1991.

Enligt statistiken har 60% av dem med utländsk härkomst rysk, estnisk, svensk eller somalisk bakgrund. Statliga myndigheter och tredje sektorns organisationer har försökt möta deras behov så gott man kunnat eftersom de är de största minoriteterna i Finland, men det finns ännu mycket att förbättra. Förutom dessa minoriteter har resterande 40% varierande bakgrund, och deras behov behöver ännu identifieras och mötas.

Demografin bland invandrarna är ung, majoriteten är under 45 år, det här kommer förstås att vara väldigt annorlunda om 10-20 år. Den här motionen fokuserar på välfärden för äldre invandrare som har annan bakgrund än de största minoritetsgrupperna.

Den vanligaste aspekten som äldre associerar med livskvalitet är god fysisk och psykisk hälsa. Att följa med sin fysiska hälsa är lättare för den äldre, men den mentala hälsan, framför allt ensamhet, blir en verklig utmaning under åldrandet. Från invandrarens perspektiv blir ensamhet och en känsla av utanförskap ett verkligt problem om deras familj lever utomlands eller långt från dem. Närhet till personer med samma etniska bakgrund är väldigt viktigt eftersom det hjälper invandraren att minnas sina kulturella rötter och bibehålla känslan av att inte vara ensam i ett annat land. Kontakt med infödda finländare är också viktigt eftersom det hjälper invandraren att förbättra sina språkkunskaper och skapa nya vänskapsrelationer.

Finland borde därför börja fokusera på nya sätt att skapa bättre tjänster för äldre invandrare i Finland så att de kan leva sina liv i en omgivning som stöder deras livskvalitet.

Att-sats

SFP should work for the following:

  • Introduce multicultural clubs, meeting rooms, sports and other activities for elderly  immigrants and  encourage them to participate.  Native Finnish elderly population should also be encouraged to take part in these activities.
  • Identify the groups based on language, culture, hobbies and provide them with specific  activities.
  • Provide information in various formats not just in written and most elderly immigrants are do not belong to reading culture and some are illiterate.
  • Cooperate with various local ethnic organizations to produce cultural specific activities.

 

SFP bör arbeta för

  • Att introducera mångkulturella klubbar, mötesplatser, idrotts- och andra aktiviteter för äldre invandrare and uppmana dem att delta. Infödda finska äldre borde också uppmanas ta del av dessa aktiviteter
  • Att identifiera grupper på basen av språk, kultur, hobbyer och skapa specifika aktiviteter för dem
  • Att ge information i olika form, inte bara skriftligt, eftersom många äldre invandrare inte är vana att läsa, och endel kan inte läsa
  • Att samarbeta med olika lokala etniska organisationer för att producera kulturellt specifika aktiviteter

Motionär

Multicultural Finland r.f.


Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter upp en fråga som sällan lyfts upp i den offentliga debatten. Äldreomsorgen är en viktig del av vårt välfärdssamhälle, och något Svenska folkpartiet alltid betonat. När det gäller nyinflyttade finländare är åldersstrukturen bland dem sådan att det dröjer något decennium innan äldreomsorgen i större grad behöver vara redo att ta emot våra invandrare, precis som motionärerna också lyfter fram. Det är ju ändå så att man behöver planera i god tid. Antalet kulturer och länder som är representerade bland Finlands invandrarbefolkning är givetvis väldigt stor. Även om majoriteten kommer från några få kulturer, finns det stor bredd hos våra invandrare, och det här behöver vi givetvis ta i beaktande på många sätt i vårt samhälle. Äldreomsorgen är ett område där det här blir allt viktigare. Motionärerna kommer med rekommendationer som också berikar andra än invandrare som kommer i kontakt med åtgärderna och är således viktiga även utanför de grupper de primärt är riktade till.

Partifullmäktige föreslår att SFP jobbar för:

  • att förtroendevalda i kommunerna och representanter i tredje sektorn och andra aktörer introducerar mångkulturella klubbar och mötesplatser för äldre invandrare dit alla är välkomna.