Motion 1 – Psykiskt stöd bör erbjudas efter missfall

Beslut

SFP arbetar för:

  • att behovet av betald ledighet för personer som drabbas av missfall samt deras partner utreds.
  • att kompetensen hos sjukvårdspersonalen gällande upplevelser av missfall stärks
  • att uppföljningsbesök hos mödrarådgivningen genomförs med personer som genomgått missfall där den psykiska hälsan bedöms och det erbjuds lämpliga former av hjälp och stöd

Behandling

Partifullmäktiges svar

Ungefär en av sex diagnostiserade graviditeter slutar idag genom missfall, och tre fjärdedelar av dessa inträffar före den 13:e graviditetsveckan. Missfall kan bero på till exempel kromosom- eller genfel, men ofta hittas ingen specifik orsak. Ca 40 procent av missfallen händer spontant och kräver ingen vård. I resten av fallen krävs behandling med läkemedel eller tömning av livmodern.

Ett missfall är en personlig tragedi i den familj som önskar få barn och kan medföra många olika känslor, från sorg, ångest och besvikelse till misstro och ilska. Depressiva tankar kan förekomma hos upp till hälften av personerna som genomgått missfall. För en del är känsloreaktionen och symptomen kortvariga, medan andra kan ha symptom ännu flera månader efter missfallet. Det är viktigt att bearbeta de olika känslorna för att kunna gå vidare.

Enligt rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd (THL) borde ett uppföljningsbesök inom bashälsovården ske 3–4 veckor efter missfallet. I THL:s mödrarådgivningsguide rekommenderas det också att mödrarådgivningen erbjuder både personen som upplevt missfall samt hens partner möjligheten att diskutera missfallet och förlusten som den fört med sig. Med hjälp av diskussionen kan eventuella depressionskänslor och behov av vidare vård eller stödservice kännas igen.

I de flesta kommuner sker dock inget uppföljningsbesök och det rapporteras om att många personer som genomgått missfall känner att de lämnats ensamma av vården. Det är viktigt att alla som genomgått missfall erbjuds möjligheten till diskussionshjälp och en kartläggning av stödbehov med tanke på den psykiska och eventuella fysiska återhämtningen. Med hjälp av ett uppföljningsbesök eller ett uppföljningssamtal kunde det säkerställas att ingen som genomgått missfall lämnas ensam med sina tankar. Det ska också vara möjligt att få det stödet i ett senare skede, eftersom de svåra känslorna inte nödvändigtvis behöver uppkomma direkt efter missfallet utan även kan komma först senare. Då de nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet är det viktigt att se över vårdpraxis för personer som genomgått missfall och samtidigt stärka sjukvårdspersonalens kunskap om upplevelser av missfall och vilken sorts stöd som kan behövas.

Motionärerna yrkar att det i Finland utreds behovet av en likadan modell som nyss godkänts i Nya Zeeland, enligt vilken par som drabbas av missfall får tre dagars betald ledighet från sina jobb. I Finland skrivs det vanligen ut 1–3 sjukfrånvarodagar till personen som genomgått missfall, som emellertid i regel inte omfattar partnern. En utredning om behovet av en ny modell kan anses vara skälig.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att behovet av betald ledighet för personer som drabbas av missfall samt deras partner utreds.
  • att kompetensen hos sjukvårdspersonalen gällande upplevelser av missfall stärks
  • att uppföljningsbesök hos mödrarådgivningen genomförs med personer som genomgått missfall där den psykiska hälsan bedöms och det erbjuds lämpliga former av hjälp och stöd

Motion

Med missfall avses att en graviditet ofrivilligt avbryts före slutet av den 22:a graviditetsveckan. I de flesta fall inträffar ett missfall före början av den 13:e graviditetsveckan. Cirka 15-20 % av de graviditeter som diagnostiseras inom vården slutar i missfall. En månad efter ett missfall uppvisar nästan 1 av 3 kvinnor (29 %) symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Nästan 1 av 5 kvinnor (18 %) har PTSD symptom ännu 9 månader senare.

Den som får missfall kan lätt lämnas utan stöd eftersom närstående, familj och vänner kanske inte har känt till graviditeten existens. Personen som upplevt missfall och den eventuella partnern bör ges möjlighet att diskutera missfallet, orsaken och känslorna som uppstår. Samtidigt är det viktigt att kartlägga behovet av hjälp. I mars 2021 blev Nya Zeeland det andra landet i världen (efter Indien) som klubbade igenom en lagstiftning som ger par som drabbats av missfall, tre dagars betald ledighet från sina jobb. Lagen kommer ge kvinnor och deras partners tid att komma till rätta med sin sorg utan att behöva utnyttja sjukfrånvaro. Den betalda ledigheten gör att man nu inte behöver utnyttja sin rätt till sjukdagar när man drabbats av missfall. För närvarande i Finland har mamman inte rätt till moderskapspenning om graviditeten slutar i missfall före graviditetsvecka 22, mamman ska själv besluta om att ansöka om moderskapspenning.

Motionärens beslutsförslag

Därför yrkar Svenska Kvinnoförbundet på att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för: 

  • ATT rätten till och behovet av betald ledighet för personer som drabbas av missfall utreds. Rätten ska även innefatta den drabbades eventuella partner.
  • ATT kunskapen och bemötandet hos sjukvårdspersonalen gällande upplevelser av missfall bör stärkas så att alla får en tillfredsställande omvårdnad där de känner sig trygga och väl bemötta.
  • ATT Personer som drabbas av psykisk ohälsa efter missfall bör identifieras bättre inom hälso- och sjukvården och lämpliga former av stöd och psykoterapi bör erbjudas de drabbade.

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet genom

Anita Westerholm, förbundsordförande Svenska Kvinnoförbundet

Agneta Udd-Saarela, generalsekreterare Svenska Kvinnoförbundet