Motion 32 – Främjande av gång- och cykeltrafik

Beslut

SFP kommer fortsättningsvis att arbeta för:

  • att främja gång- och cykeltrafik
  • att vinterunderhåll av gång- och cykelvägar utförs så att alla människor kan röra sig säkert
  • att kommunerna uppmuntras informera om snöröjningsläget av bl.a. gång- och cykelvägar

Behandling

Partifullmäktiges svar

Som motionären framför är cykeln ett bra fortskaffningsmedel på flera sätt. Cykeln är ett miljövänligt och hälsosamt alternativ. År 2021 fattade regeringen ett pricipbeslut om färdplanen för fossilfria transporter. Syftet med färdplanen är att halvera utsläppen från trafik och transporter före utgången av 2030. I planen ingår bland annat ett investeringsprogram för gång och cykling och hur man kunde förbättra förutsättningar för dessa. År 2021 stödde staten även gång- och cykeltrafiken med 42,9 miljoner euro. Dessutom undersöks olika sätt att öka gång- och cykeltrafik. Det är både glädjande och ändamålsenligt att invånarna cyklar i en större utsträckning, och därför vill Svenska folkpartiet arbeta för att förbättra möjligheterna att använda cykeln som ett tryggt, snabbt och miljövänligt alternativ.

Tyvärr begränsas rörligheten av många faktorer, speciellt under snörika vintrar. De stora snömängderna gör det utmanande att hinna med underhållet samtidigt som stora snövallar samlas längs vägarna och blockerar gångvägar och övergångsställen. Detta har i sin tur en direkt påverkan på trafiksäkerheten. Därför måste tillräckliga resurser satsas på för att bevara trafiksäkerheten.

Svenska folkpartiet arbetar även för ett jämlikt samhälle där alla oberoende av exempelvis ålder, kön eller funktionsnedsättning ska ha lika möjlighet att röra sig i vårt samhälle. Möjligheten att röra sig fritt utgör en grundprincip för alla medborgare. På partidagen 2015 beslöts att SFP skulle arbeta för en bättre prioritering av gångvägarnas vinterunderhåll.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP kommer fortsättningsvis att arbeta för:

  • att främja gång- och cykeltrafik
  • att vinterunderhåll av gång- och cykelvägar utförs så att alla människor kan röra sig säkert
  • att kommunerna uppmuntras informera om snöröjningsläget av bl.a. gång- och cykelvägar

Motion

Klimatförändringen och den ökande resursbristen tvingar oss att ompröva och ändra våra nuvarande trafikvanor. Individuell transport med bil är ur klimatsynvinkel det sämsta alternativet, men biltransport prioriteras fortfarande ofta framom lätt trafik.

Denna vintern har vi igen kunnat observera att gång- och cykelbanor på många ställen plogas och sandas mycket sämre och senare än bilvägarna. På många övergångsställen har det varit nästan omöjligt att korsa bilvägen till fots eller med cykel på grund av snövallar som röjts från vägen. Det har till och med förekommit snövallar direkt framför hissar på tågstationer vilket är till stor nackdel för den lätta trafiken och dessutom försätter personer som är beroende av hiss i en omöjlig situation. Vi behöver en klar attitydförändring i samhället så att vi året om kan se att gång- och cykeltrafik, som är det hållbaraste trafiksättet, prioriteras.

Motionärens beslutsförslag

  • att attityden till gång- och cykeltrafik förbättras
  • att gång och cykeltrafik främjas på stats- och kommunnivå

Motionär

Styrelsen för Sfp i Kyrkslätts centrum

Ann-Christine Sved, ordförande

Christoph Gareis, medlem