Henriksson: Finland måste slå vakt om rättsstaten i asylfrågor

Våra farhågor har dessvärre besannats, nu har vi det svart på vitt. Migrationsverket har skärpt sin tolkning och sin praxis i asylfrågor efter 2015.

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är mycket bekymrad över resultatet av den forskning som Åbo Akademi, Åbo universitet och diskriminineringsombudsmannen har gjort om Migrationsverkets asylbeslut.

− Våra farhågor har dessvärre besannats, nu har vi det svart på vitt. Migrationsverket har skärpt sin tolkning och sin praxis efter 2015, säger Henriksson.

− Forskarnas budskap om att utvecklingen är oroväckande både då det gäller att tillgodose grundläggande mänskliga rättigheter och för den finländska rättsstaten måste tas på största allvar av regeringen, säger Henriksson.

− Asylsökande måste få juridisk hjälp i tid. Regeringen har förkortat besvärstiden i asylärenden och begränsat tillgången till biträde i första intervjun.

− Dessa förändringar tär på de asylsökandes rättskydd. Det var ett stort misstag att inte tillåta exempelvis Flyktingrådgivningen och andra som är specialiserade på flyktingfrågor att fortsätta biträda de asylsökande vid det första förhöret, säger Henriksson och kräver att regeringen vidtar snabba åtgärder för att rätta till bristerna i systemet.

Ännu år 2015 ansåg Migri i största delen av sina beslut, att den rädsla för att bli utsatt för våld som den sökande uppgav, var befogad, men 2017 enbart i undantagsfall.

− Återinför humanitärt skydd som grund för uppehållstillstånd som den nuvarande regeringen avskaffade. Förbättra asylprocessen så att en asylsökande får rätt till ett rättsbiträde genast i början av processen och se över inkomstgränserna då det gäller uppehållstillstånd på basen av arbete, säger Henriksson.

Nylund vill ha besked om vad regeringen tänker göra åt vargen

Nu behövs det förändringar i jaktförordningen, det räcker inte med bara ord.

Läs föregående artikel

Henriksson undertecknade medborgarinitiativ för minoritetsspråk i Europa

Här i Finland känner vi finlandssvenskar oss ibland utsatta som spI många andra europeiska länder är situationen för de språkliga minoriteterna mycket sämre än hos oss, deras språk eller kultur kan vara hotad.

Läs följande artikel