SFP i Österbottens politiska tyngdpunkter

SFP i Österbotten har publicerat sina politiska målsättningar för den kommande perioden.

1. Klimat

Klimatförändringen är ett faktum och också vi måste ta vårt ansvar. Vi ska jobba för minskad klimatpåverkan och lösningar som minskar på vårt landskaps sårbarhet för klimatrelaterade förändringar. Österbotten ska vara en föregångare för energismarta lösningar.

Våra kommuner ska använda sig av klimatsmart upphandling, exempelvis genom att prioritera närproducerad mat. Modiga energi- och klimatstrategier ska vara självklara i kommunerna och cirkulär ekonomi ska ges goda förutsättningar att utvecklas. Användning av kollektivtrafik, cykel och andra miljövänliga transportmedel ska vara reella alternativ.

Som kolbindande verksamhetsformer är jord- och skogsbruket en del av lösningen.

Satsningar på forskning och innovation kring klimatåtgärder är en grundförutsättning för en hållbar framtid.

 

2. Hälsa och välmående

Ett heltäckande och fungerande österbottniskt välfärdsområde är en framtida trygghet för landskapets invånare. Våra kommuner måste satsa mera på friskvård bland personal och invånare. Vi ska arbeta för att bryta den negativa trenden gällande ­mentalt illamående. Den digitala utvecklingen ska vi modigt ta del av. Vi måste ändå kunna hantera de utmaningar som kan uppstå till följd av för mycket skärmtid.

 

3. Landskapsutveckling

Befolkningsutvecklingen måste ändra kurs. Vi ska ge förutsättningar för familje- och barnvänliga kommuner samt arbetsplatser. Kommunerna ska ta sitt ansvar för hela landskapets utveckling. Vi ska alla jobba för att stärka utbildningen på andra och tredje stadiet. Vi vill utveckla samarbetet med närliggande landskap. Vi måste möta dagens globaliserade värld med tongivande ledare i landskapet. Bara ­genom modiga, strategiska investeringar och långsiktiga beslut kan landskapet utvecklas i positiv riktning.

 

4. Arbetskrafts­invandring och sysselsättning

Skippa behovsprövningen! Det är besynnerligt att en behovsprövning av utländsk arbetskraft fortfarande finns, när våra österbottniska ­företag skriker efter arbetskraft samtidigt som vi nationellt sett måste höja sysselsättningsgraden. Olika kompetens behövs från utlandet.

Vi har inte råd att sända iväg de flyktingar och invandrare som hittat en arbetsplats i Finland. Österbotten är en föregångare i företagsamhet och sysselsättning. Landskapet ska vara en drivande kraft för att skapa ett arbetsliv med välmående personal. Kommunerna bör ta större ansvar för långtidsarbets­lösa.

 

5. Jämställdhet

Fördelarna är många i ett jämställt samhälle. Jämställdhet på arbets­marknaden och i hemmen är centralt för vårt samhälles utveckling. Den europeiska deklarationen om jämställdhet ska undertecknas och ­tillämpas i hela landskapet.

Beslutsfattandet och budgeteringen i kommunerna ska vara medveten ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi måste utarbeta metoder för att minska skillnaderna i inlärningsresultat mellan könen. Alla ska bemötas lika på arbetsplatsen oavsett kön, läggning, funktionshinder etc.

Minister Henriksson deltar i Europarådets justitieministermöte i Strasbourg

Justitieminister, partiordförande Anna-Maja Henriksson deltar i ett möte mellan Europarådets justitieministrar i Strasbourg idag och i morgon.

Läs föregående artikel

Norrback efterlyser en ökad valfrihet i studentmåltider

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har med stor oro följt med den senaste tidens diskussion kring köttanvändningen, framförallt nötköttskonsumtionen. Nu i veckan meddelade Helsingfors universitetets studentrestaurang Unicafé att de beslutat att sluta servera nötkött.

Läs följande artikel