SFP:s i Österbotten resolution 12.4.2014

Kretsmötet anser att regionerna bör utarbeta sin egen modell för hur produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna skall utformas i framtiden. Vidare anser kretsmötet att företrädare för Vasa sjukvårdsdistrikts område gesLäs mer »

Kretsmötet anser att regionerna bör utarbeta sin egen modell för hur produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna skall utformas i framtiden. Vidare anser kretsmötet att företrädare för Vasa sjukvårdsdistrikts område ges verkligt inflytande i de beslutsorgan som tillsätts inom Egentliga Finlands (Åbo) ERVA-område. Lösningar som speciellt beaktar den svenskspråkiga befolkningens tillgång till service bör tryggas. Ett konkret sätt att säkerställa detta är att skapa en modell med nationell eller regional upphandling av svenskspråkiga vårdtjänster.

Kretsmötet anser att Österbottens och Finlands framtid kräver att våra ungdomar fortsättningsvis ges möjlighet till högkvalitativ, regional undervisning på andra stadiet. Därför är det viktigt att de kriterier som undervisningsministeriet nu utarbetar för andra stadiets utbildning säkerställer jämlika undervisningsmöjligheter på eget modersmål.

Kretsmötet ser allvarligt på den brist av behöriga lärare som uppenbarligen råder i södra Finland. Orsakerna bör utredas grundligt, så att rätt dimensionerade åtgärder kan vidtas. För att på lång sikt trygga den goda lärarutbildningen på svenska i Finland behövs inte snabba och splittrande lösningar, utan väl genomtänkta lösningsmodeller i Åbo Akademis regi. Därför efterlyses forskning för att utreda vilka faktorer som påverkar unga vuxnas benägenhet att söka sig till olika lärarutbildningsprogram, lärarstuderandes benägenhet att slutföra sina studier, samt lärares benägenhet att förbli inom yrket.

Kretsmötet uppmärksammar även den svåra situation som råder på finansmarknaden, bl.a. för småföretagare som har mycket svårt att få finansiering från banker och finansieringsbolag. Även privatpersoners byggande och jordbrukets satsningar bromsas upp. Kretsen uppmanar till politisk aktivitet för att förbättra situationen.

Vaaleja ja takinkääntöjä ei tarvita

Haglund: Diskussionen om förtida val är förhastad

Läs föregående artikel

Nordisk skola till Helsingfors

Utbildningsnämnden gav på sitt möte på tisdag ett positivt utlåtande till initiativet om att starta en Nordisk skola i Helsingfors.

Läs följande artikel