Wickström: Kustbanan måste sättas i skick först

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att vi nu måste prioritera upprätthållandet av det befintliga spårnätet framom att utveckla nya spår. Wickström lyfter fram kustbanan där det under de senaste veckorna varit förseningar och tekniska problem på grund av kylan och brister i tekniken. Kustbanans förseningar är ett tecken på att baninfrastrukturen inte är i skick. Enligt Wickström borde förbättringar på kustbanan göras innan banavsnittet mellan Lojo och Salo byggs.

-Vi borde prioritera den befintliga infrastrukturen. I regeringsprogrammet finns 80 miljoner euro reserverat för kustbanan. Snart fattas besluten om hur pengarna ska användas.  Vi borde nu göra alla satsningar som kustbanan behöver innan vi ens kan börja tänka oss att ge nya pengar åt den nya Västbanan (tidigare Entimmeståget). Det vore smart att fortsätta grundförbättra kustbanan och öka mötesplatserna längs med den. Det skulle vara snabbaste sättet att främja Helsingfors-Åbor -tågtrafiken, säger Wickström.

Wickström påpekar att det i regeringsprogrammet finns medel för de första delarna av den nya Västbanan. I regeringsprogrammets investeringsdel finns anslag för att utveckla sträckan Kuppis-Salo och Esbo-Lojo, men inte delen Lojo-Salo. Wickström konstaterar att Kuppis-Salo delen stöder kustbanan, banan löper längs med den befintliga banan. Likaså ser han positivt på att Lojo-området får närtågstrafik, trots att spårlinjedragningen kunde ha varit annan, enligt Wickström.

-Vi får se hur det i framtiden går med Lojo-Salo -delen. Nu försöker man febrilt leta efter inbesparingar i projektet. Jag hoppas att det finns utrymme för en noggrann analys ifall Lojo-Salo delen behövs med tanke på dagens ekonomiska läge, säger Wickström. 

Eva Biaudet ställer upp i EU-parlamentsvalet 2024

- Vår omvärld står inför stora utmaningar som påverkar vår framtid. Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar oss alla från de största länderna och de minsta byarna. Det behövs beslutsfattare med erfarenhet, passion och kunskap för att tillsammans ge Europaparlamentet handlingskraft att visa vägen till ett livskraftigt EU, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Läs föregående artikel

Elevvården får inte hamna i kläm i välfärdsområdena

Ansvaret över elevvården flyttades över från kommunerna till välfärdsområdena i och med vårdreformen. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström skulle gärna se, att kommunerna fick ordna elevvården igen.

Läs följande artikel