Motion 34 – Säkrare vägförbindelser i Åboland

Beslut

Partidagen beslöt att SFP skall arbeta för:

  • att SFP på lokal och regional nivå arbetar för förbättringar av Skärgårdsvägen

Behandling

Skärgårdsvägen, väg nr 180 förenar Städerna St Karins och Väståboland med varandra. Vägen går över ett antal broar från St Karins till Pargas och därifrån vidare över färjor till Nagu, Korpo och Houtskär.

Skärgårdsvägen är byggd på 1950- och 1960 talen enligt då gällande trafikmängd och dåtida behov för fordonen. Vägen är inte längre på den nivå den nuvarande trafikmängden och fordonen kräver. Trafikmängden på Skärgårdsvägen varierar i dagsläge mellan 9 800 och 16 400 fordon per dygn. Av dessa är i medeltal ca 700 tunga fordon. Skärgårdsvägen är en av Egentliga Finlands mest trafikerade trafikleder vad gäller fordonsmängd i proportion till vägen.

Skärgårdsvägen är den enda tillbuds stående trafikförbindelsen för 15.500 fast bosatta invånare och 10.000 deltidboende i 8300 fritidsfastigheter. Dessutom besöks skärgården speciellt sommartid av ett stort antal turister. I området finns 1300 företag som är beroende av transporter. Dessutom finns det tung industri i Pargas, såsom gruvindustri och byggnadsmaterialindustri, vilken huvudsakligen är beroende av tunga landsvägstransporter. Järnvägsförbindelse saknas.

Enligt informationen från Åbolands trafiksäkerhetsplan skedde under 1999-2008 1300 trafikolyckor i Åboland, av vilka 300 ledde till personskador och 9 stycken till döden. Av dessa har olyckor speciellt koncentrerat sig till Skärgårdsvägen och dess anslutningar. Risken för kollision med hjortdjur är stor.

Skärgårdsvägen är synnerligen sårbar då den utgör den enda förbindelsen ut till Väståbolands skärgård. Eftersom vägen har bara en körbana med en fil i vardera riktningen uppstår lätt störningar i trafiken. Vid olyckstillfällen är hela vägen avbruten och varken nyttotrafik, privatfordon eller utryckningsfordon kan ta sig förbi. De många broarna är dessutom årligen i behov av reparationer och underhåll, varvid viktbegränsningar och temporära stängningar av halva vägbanan är enda möjligheten för att få arbetena gjorda. Sådana begränsningar har tidvis pågått i veckor och månader, varvid stundtals flera kilometer långa trafikstockningar uppstått. Vid temporära viktbegränsningar har inte heller den tunga industrins varutransporter fungerat.

En fast förbindelse mellan Pargas och Nagu planeras och den kommer ytterligare att öka trycket på vägen mellan S:t Karins och Pargas. Därför borde den delen av Skärgårdsvägen vara helt utbyggd senast då den fasta förbindelsen till Nagu tas i bruk.

Eftersom trafikmängderna till skärgården fortsättningsvis ökar och trafikmängderna redan nu är tillräckliga för en väg av motorvägsstandard, borde åtgärder snarast vidtas för att planera en fyrfilig väg mellan St Karins och Pargas. Eftersom vägen är den enda fasta trafikförbindelsen till Väståboland skulle en väg med separata körbanor dessutom avsevärt förbättra säkerheten för skärgårdsborna, företagen och industrin, eftersom trafiken temporärt kunde dirigeras till den mötande körbanan, vid olyckor, reparationer och underhållsarbeten. Den av SFP i Pargas centrum 5.3.2011 enhälligt godkända motionen lyder:

  • att SFP i enlighet med industrins behov verkar för byggandet av en fyrfilig väg mellan S:t Karins och Pargas.

SFP i Pargas Centrum r.f.
Anders Kjellman, sekreterare och Staffan Sundström, ordförande

Partistyrelsens utlåtande:

Vägnätet i Finland är till vissa delar i svagt skick. Underhållet av mindre vägar är ibland eftersatt samtidigt som resurserna inte varit tillräckliga för att utveckla de större vägarna så att de motsvara dagens standard och inte har den säkerhetsnivå som skulle vara önskvärd.

Uppgifter visar att basvägnätet behöver en märkbar höjning av finansieringen för att ens hålla dagens nivå. Motionärerna har helt rätt i att satsningar på utvecklandet av skärgårdsvägen skulle vara väldigt viktigt för skärgårdsborna. Eftersom trafiken är en sammanknytande faktor för samhällets funktioner påverkas välfärden och ekonomin direkt av trafiksystemets kvalitet. För Finland är trafiksystemet en viktig konkurrensfaktor eftersom landet är stort, industri och bosättning finns utspritt i hela landet och transportavstånden är långa. En god trafikinfrastruktur och ett fungerande trafiksystem är viktiga för befolkningens dagliga liv. Nästan alla medborgare sköter dagligen arbete, skola, ärenden och fritid genom resor i genomsnitt tre resor per dag. När det gäller glesbygden inverkar främst väg- och trafikförhållandenas kvalitet på hur smidiga och säkra resorna är.

De utmaningar för att förbättra trafiknätet och trafiksäkerheten som vi står inför kräver extra insatser och samarbete mellan olika myndigheter och instanser. Svenska folkpartiet kommer fortsättningsvis att vara en drivande kraft för att skapa trygga och fungerande trafiklösningar både på vägarna, på spåren, till havs och i luften.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att SFP fortsätter arbetet för en långsiktig, hållbar och jämlik trafikpolitik där basvägnätet prioriteras