Motion 12 – Dividendbeskattning och medborgarlönetest

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

 • att man inom EU utvecklar ett tydligare regelverk för landsvis redovisning av multinationella koncerners vinster och skatter, samt gör uppgifter om ägare och förmånstagare hos företag tillgängliga för nationella myndigheter.
 • att EU skall ta en ledande roll i den internationella kampen mot skatteflykt och skatteparadis. Utvecklingsländer ska inkluderas i diskussionerna, i beslutsgången och att deras behov tillgodoses.
 • att Finland och EU i sin utvecklingspolitik stödjer länders utveckling av en god och öppen skatteförvaltning med målsättning att kunna öka skatteinkomster.
 • Finlands beskattning borde vara mer sporrande för företagen och uppmuntra till investeringar

Behandling

Enligt senaste uppgifter i media under mars 2016, har vi i Finland skapat en skild ägargrupp som åtnjuter specialrättigheter medan folket trampas i gyttjan. Enligt uppgifterna har man fortfarande möjlighet att fiffla med sina skatter på ett smart sätt. Det finns skatteparadis, det finns kuvert och bulvaner genom vilka man kan dölja sitt aktieinnehav och därmed sin dividend. Dessutom lär man ej betala någon skatt alls på aktieinnehav om man äger över 10% av ifrågavarande bolags aktier. Samtidigt föreslår experter att man skall dela ut allmosor till folket som lider. Allmosor i form av medborgarlön till en testgrupp på 10.000 personer om 550 euro per månad, skattefritt. Enligt exemplet skulle man ha ett arbete med en lön på 3000 euro som beskattas med 42%? (TV nyheter MTV, kl 22.00, 30.3.2016).

Därför yrkar vi på att Sfp verkar för

 • att dividendbeskattning ses över ännu under denna valperiod
 • att aktieinnehav via kuvert och bulvaner blir olagligt
 • att skatteskalorna ses över ännu under denna valperiod
 • att möjligheterna för bruk av skatteparadis skärps i Finland

Catherine Sid och John-Eric Sid

Partifullmäktiges svar

Precis som motionären påvisar får problemet med skatteflykt och skatteparadis allt mer uppmärksamhet. Skatteflykt hämmar utveckling i världen, och leder till avgörande inkomstbortfall för stater i och med att skatteintäkter som stater kunde erhålla genom en rättvis beskattning av företag göms undan i så kallade skatteparadis. Penningströmmarna till skatteparadisen uppstår bland annat genom multinationella företags skatteflykt, skattebedrägeri, korruption och penningtvätt.

Frågan om skatteflykt är både en lokal och en global fråga med många olika aktörer inblandade. Multinationella företag har förändrat de globala maktförhållandena när det kommer till ekonomisk makt. Av de 100 största ekonomierna i världen idag är 40 stycken företag, enligt Transnational Institute. De är avgörande aktörer i arbetet med att förhindra skatteflykt, men samtidigt också de som skapat och drar nytta av att upprätthålla status quo. För att öka skatterättvisan i världen och hitta en lösning krävs politisk vilja och tydliga beslut. Det internationella samarbetet är avgörande, och alla berörda partner ska välkomnas till förhandlingsbordet. Idag förs exempelvis många av diskussionerna inom ramen för OECD där enbart rika länder officiellt är med.

Skatteflykt sker på många olika sätt, och därmed finns det inte en enkel lösning. Öppenhet, transparens och rapportering spelar en avgörande roll. Idag är det svårt att följa företagens penningströmmar, eftersom företag enbart måste rapportera om sina regionala och globala penningströmmar. Det leder till att man inte vet hur multinationella företags vinster och skatteutgifter fördelar sig mellan länder där företagen är verksamma. Därför behövs också landspecifik rapportering. Vidare måste också uppgifter om ägare och förmånstagare hos företag vara tillgängliga för allmän kännedom. Det bör också finnas regler om automatiskt informationsutbyte vid internationella transaktioner. För att undvika skatteflykt till skatteparadis är det är också viktigt att se över hur företagskoncerner agerar mellan sina olika bolag.

För svar på frågan om grundinkomstexperiment se partifullmäktiges svar på motion 13.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

 • att man inom EU utvecklar ett tydligare regelverk för landsvis redovisning av multinationella koncerners vinster och skatter, samt gör uppgifter om ägare och förmånstagare hos företag tillgängliga för nationella myndigheter.
 • att EU skall ta en ledande roll i den internationella kampen mot skatteflykt och skatteparadis. Utvecklingsländer ska inkluderas i diskussionerna, i beslutsgången och att deras behov tillgodoses.
 • att Finland och EU i sin utvecklingspolitik stödjer länders utveckling av en god och öppen skatteförvaltning med målsättning att kunna öka skatteinkomster.
 • att minska möjligheterna till skatteplanering genom att begränsa möjligheterna till koncernlån