Motion 2 – Kilometerersättning för resor mellan arbetet och hemmet med cykel

Beslut

Partidagen beslöt att partiets representanter arbetar för

  • att avdraget för inkomstens förvärvande till den delen det gäller arbetsresor bättre ska motsvara de verkliga kostnaderna.

Behandling

Idag kan man få ersättningar för resor mellan arbetet och hemmet då man använder bil eller ett annat motordrivet fordon. För cykel är ersättningen inte lika stor utan den som cyklar får endast 85 euro i avdrag. För bilar och andra motordrivna fordon är avdraget kilometerbaserat och därmed betydligt större. Strukturen uppmuntrar därmed till bilfärd framom cykling. Att införa ett kilometerbaserat system för resor mellan bostaden och hemmet gjorda med cykel skulle öka incitamenten till att välja cykel framom bil. Detta skulle ha positiv inverkan på såväl miljön som folkhälsan. Avgaser från bilar bidrar till sämre luftkvalitet, medan cykling ökar mängden daglig motion vilket är hälsofrämjande.

Frågan berör resor mellan hemmet och arbetet och inte arbetsresor i sig. En arbetsresa gör man på grund av sitt arbete från arbetsplatsen till exempelvis en kund. Nuvarande ersättning för arbetsresor med cykel är 85 euro om året i form av en skattelättnad.

Svensk ungdom föreslår

  • att skatteavdragsbeloppet för resekostnader för resor där man använder cykel, övriga motorlösa fordon, lätta eldrivna fordon och elcykel ändras från det nuvarande fasta avdraget på 85 euro per år till ett kilometerbaserat avdrag
  • att det kilometerbaserade avdraget är 0,15 euro per kilometer i enlighet med medborgarinitiativet

Svensk Ungdom

Partifullmäktige svar:

Arbetsgivaren kan till arbetstagaren skattefritt ersätta kostnaderna som förorsakats av en arbetsresa. Om arbetsgivaren inte har ersatt resekostnaderna kan man avdra dem vid beskattningen som kostnader för inkomstens förvärvande.

Här är det viktigt att notera att det alltså är fråga om att avdrag för faktiska kostnader för att ta sig till och från arbetet. Avdragets motiv är principen att man ska betala skatt för inkomsten av arbete, sedan nödvändiga utgifter för arbetet är avdragna. Så kan man också skapa en rörligare arbetsmarknad samt uppmuntra arbetslösa att ta arbete på längre avstånd.

Om du har använt kollektivtrafikmedel till arbetsresan, avdras resekostnaderna enligt kostnaderna för kollektivtrafikmedel. Avdraget för arbetsresa som görs med egen bil är 0,25 euro/km. Det här är en nivå som uppfattats som skälig med tanke på kostnader för att införskaffa en bil som de kostnader användningen av en bil medför.

Motionärerna har helt rätt i det att det vore önskvärt med ett system som sporrar till användning av kollektivtrafik och exempelvis cykel för sina arbetsresor, men det bör inte göras så att man skulle göra ”vinst” på att cykla så mycket som möjligt. Det är ju fråga om ett avdrag för kostnader som är nödvändiga för att kunna arbeta, inte en skattefri tilläggsinkomst.
Med tanke på de dåliga förbindelser kollektivtrafiken har i Finland är det inte realistiskt att minska på skatteavdraget för arbetsresor utan att det skulle försämra arbetsmarknadens rörlighet ytterligare. Det här innebär att det lämpligaste sättet att göra exempelvis cykel populärare som fortskaffningsmedel för arbetsresor är att höja det fasta avdraget för cykelkostnader så att det bättre motsvarar de verkliga kostnaderna.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att partiets representanter arbetar för

  • att avdraget för inkomstens förvärvande till den delen det gäller arbetsresor bättre ska motsvara de verkliga kostnaderna.