Motion 20 – Från Ilmari till Pendolino

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

 • att regional jämlikhet beaktas i alla sammanhang
 • att hänsyn tas till miljöaspekter och ekonomiska realiteter vid beslut som påverkar resandet
 • att VR i framtiden fattar sina beslut utgående från kundernas behov
 • att tågförbindelserna till och från Österbotten förbättras så att även snabbtågen skall stanna i Bennäs

Behandling

År 1862 tuffade ångloket Ilmari in på Tavastehus järnvägsstation, år 1995 togs det första snabbtåget Pendolino i bruk. Utvecklingen har varit genomgående positiv med snabbare och bekvämare tåg, fler förbindelser och mångsidigare service. Samhällslivet har påverkats.

Vi österbottningar har fått förbättrade möjligheter till arbetsplatspendling, studier, fortbildning, sjukvård, bättre möjligheter att delta i beslutsfattandet på riksplan, att besöka mässor, utställningar och så vidare. Vi har sett fram emot tågförbindelsen Dickursby–Vanda flygfält och möjligheten att resa vidare utan dyr övernattning i Helsingfors.

Avstånden upplevs idag kortare och en ung nylänning kan därför gott tänka sig att studera musik i Jakobstad eller t.ex. pedagogik i Vasa. Den del av Finland som räknas har blivit större. Vi har haft all orsak att tro att den positiva utvecklingen skall fortsätta och att man förstått att Bennäs station är viktig eftersom den betjänar hela Jakobstadsregionen med ca 50.000 invånare och ett blomstrande näringsliv. Om avsikten varit att avveckla inte att utveckla, varför har man då plöjt ner över 600 miljoner € i förbättring av stambanan Seinäjoki–Uleåborg, varför investerat 12 miljoner i perrong, underfart och hissar på järnvägsstationen i Bennäs. Beslutet om stora förändringar fr.o.m. den 25.10.2015 kom som en kalldusch. Jakobstadsregionen har förlorat bl.a. en mycket populär förbindelse till Helsingfors med avgång kl. 9.11 från Bennäs.

I detta nu finns inga avgångar mellan kl. 6.31 och 12.16. Resan måste ofta gå via Karleby eller Seinäjoki. Tågen svischar förbi den dyra stationen. De finskspråkiga har ett bra uttryck för dylikt agerande ”Hölmöläisten touhua”. Sänkta biljettpriser lockar fler resenärer. Olika sittplatsalternativ, fri WiFi, fräscha restaurangvagnar och komfortabla sovvagnar underlättar resandet – men antalet turer och tidtabellen är A och O.

Ur ett regionalt jämlikhetsperspektiv är goda tågförbindelser till och från Helsingfors ett måste. De är en förutsättning för att människor ska kunna bo och verka också utanför Trängselfinland. Att åka tåg är ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ och en satsning på tågtrafik därför ur många synpunkter högst befogad.

SFP i Östra Jakobstad yrkar på att Svenska folkpartiet verkar för:

  att regional jämlikhet beaktas i alla sammanhang

 • att hänsyn tas till miljöaspekter och ekonomiska realiter vid beslut som påverkar resandet
 • att VR i framtiden fattar sina beslut utgående från kundernas behov
 • att tågförbindelserna till och från Österbotten förbättras att även snabbtågen skall stanna i Bennäs

SFP i Östra Jakobstad,
Märta -Lisa Westman, Siv Sundberg

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter upp en viktig och aktuell aspekt i vårt samhälle. Fungerande kommunikationer är en förutsättning för ett levande, konkurrenskraftigt samhälle. I ett land med ställvis långa avstånd behövs ett heltäckande nätverk av såväl person- som godstrafik samt goda allmänna kommunikationer. Genom god mark- och trafikplanering samt en utvecklad kollektivtrafik kan trafikbehovet anpassas till de krav och utmaningar som en hållbar ekologisk utveckling ställer.

Riksdagen har via budgetmedel satsat stora summor på att elektrifiera tågbanor, förbättra tågrälserna och den vägen försnabba transporterna för att tågtrafiken ska vara ett konkurrenskraftigt och miljövänligt alternativ. Det är oförståeligt att den sittande regeringen nu tagit beslutet att skära ner på tågtrafiken för väldigt många av våra resenärer i hela landet.

Svenska folkpartiet har på alla möjliga nivåer jobbat för att hindra denna nedmontering av våra fungerande kommunikationer och kommer att fortsätta jobba för att vi även i framtiden ska ha goda tågförbindelser i detta land. Motionärens tankar är väldigt bra och går ihop med Svenska folkpartiets värderingar och vi har redan i många partiprogram, valprogram och övriga program lyft upp tankar gällande miljöaspekter och ekonomiska realiteter vid beslut som påverkar resandet. Detta betyder att vi redan jobbar för dessa målsättningar på ett allmänt plan.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

 • att öka tågturerna från Bennäs station för att motsvara resenärernas behov
 • att det görs konsekvensbedömningar i samband med beslut gällande trafiklösningar
 • att resenärernas behov beaktas när VR ändrar i sina arrangemang