Motion 16 – Integrering av asylsökande

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

 • att Finlands flyktingkvot höjs märkbart
 • att Finlands bistånd ökar med målet att nå 0,7% av BNP
 • att integrationsinsatser startar genast en asylsökande kommer till Finland
 • att integreringen av de asylsökande som fått uppehållstillstånd effektiveras
 • att integrering möjliggörs även på svenska
 • att familjeåterföreningar görs lättare och att inkomstgränserna justeras till en rimlig nivå
 • att öka stödet för flyktingar i krisernas närområden

Behandling

Antalet flyktingar i världen har ökat i oroväckande grad de senaste åren. Totala antalet flyktingar i världen torde idag uppgå till närmare 80 miljoner.

Största delen av flyktingarna är interflyktingar (ca. 63%) i sina egna länder, följd av flyktingar (ca. 32%) som lämnat sina hemländer och befinner sig i olika flyktingläger nära sina hemländer.

Dessa flyktingar, merparten av alla (ca. 95%), lever under usla förhållande och är helt beroende av omvärldens hjälp. Nu har EU äntligen insett att flyktingarna bör hjälpas i sina hemländer eller i flyktingläger nära hemlandet. För samma summa som man hjälper en flykting i t.ex Finland, kan man kanske hjälpa 100 flyktingar i ett läger i t.ex Libanon.

Det återstående antalet flyktingar (ca. 5%) har valt att söka asyl i Europa, USA och Kanada. Under 2015 sökte 1 255 640 människor asyl i EU. Av dessa sökte 32 150 människor asyl i Finland. Jämfört med 2014 ökade asylsökandes antal i Finland med 822%. Med facit i hand, kan man säga att Finland klarade av utmaningen att ta hand om de asylsökande bättre än många andra EU-länder.

Många EU-länder har en åldrande befolkning, och många uppfattade de asylsökande som kommande skötsamma medborgare som hoppeligen skulle deltaga i det gemensamma samhällsbygget. Men nu har inställningen förändrats helt, gränser har stängts, murar har byggts och asylsökande har börjat sändas tillbaka till sina hemländer.

Det är omöjligt att spekulera om orsaken till denna helomvändning, men antagligen har man insett svårigheterna med att integrera personer med traditioner och kultur som helt aviker från europeiska och västerländska demokratiska värderingar. Detta leder till att dessa personer och familjer blir helt beroende av socialbidrag för att klara sin utkomst om de stannar i EU.

Även i Finland har vi samma problem som i andra EU-länder med integreringen av vissa grupper. En färsk undersökning av VATT (Labor Market Integration of Refugees in Finland) visar att asylsökande från främst Irak, Afganistan och Somalien förorsakar problem. Av de arbetsföra personerna (18-64 år) från dessa grupper som redan bott över 10 år i Finland, är endast under 20% ute i arbetslivet. Orsaken är delvis att t.ex hemmamammor och ungdomar över 18 år är helt utanför arbetsmarknaden. Tillsammans med den registrerade höga arbetslösheten är dessa grupper till största delen beroende av socialbidrag.

Detta är självklart att välfärden i Finland inte i längden kan bära sådana kostnader, i synnerhet som beroendet av socialbidrag ofta fortsätter i följande generation.

Enligt ovanstående yrkar jag att SFP genom våra representanter i riksdagen och EU verkar för följande:

 • att integreringen av de asylsökande som fått uppehållstillstånd effektiveras, även på svenska. Speciellt hemmamammorna bör stödjas med utbildning och information om t.ex barndagvård, för att lättare få ut dem i arbetslivet. Om mammorna stannar hemma påverkar det negativt även deras möjlighet att stödja sina barns skolgång och integrering.
 • att öka stödet för flyktingar i krisernas närområden för att därmed undvika nya och bland livsfarliga flyktinströmmar till Europa.
 • att verka för möjligheten för flyktingar som har svårigheter att integrera sig i vårt samhälle att återvända till sina hemländer under trygga förhållanden.

Carl-Uno ”Calle” Lindqvist
Styrelsemedlem SFP i Esbo

Partifullmäktiges svar:

Situationen i många länder i EU:s närområden är fullständigt ohållbar. Antalet människor som är på flykt är större än någonsin, precis som motionären lyfter upp. Antalet asylsökande som nådde Finland under år 2016 var ändå klart mindre än rekordåret 2015. Situationen varierar kraftigt, samtidigt som situationen i världens krisområden inte förbättrats. Myndigheternas strama inställning till asylsökande har väckt ilska, och de avvisningsflyg som uppmärksammats under våren 2017 har väckt stor uppståndelse i vårt land. Finland hör till världens rikaste länder, och trots våra ekonomiska utmaningar här hemma måste vi, som ett civiliserat land, bära vårt ansvar för den flyktingsituation som råder. Att Finland utvisar män, kvinnor och barn, och hela familjer till områden som utrikesministeriet betecknar som så farliga att finska medborgare inte bör resa till dem klingar märkligt.

På många orter i Finland har frivilliga tagit sig an de asylsökande, och dem som fått ett positivt asylbesked. Ett stort antal finländare har engagerat sig i frivilligarbete där man underlättar integrationen för de nyanlända och visar upp den bästa sidan av Finland, där vi bryr oss om varandra och hjälper den som är i behov av nöd. Den som uppvisar ett kallsinnigt bemötande gentemot de asylsökande behöver bara lära känna dem för att förstå att behovet är verkligt och akut. SFP tar absolut avstånd från att kategorisera grupper av människor som svårintegrerade eller brottsligt benägna. Alla människor förtjänas att bemötas med respekt, och den gyllene regeln passar bra även i mötet med människor från en annan kultur. ”Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, ska ni också göra för dem”. Vi kan med tacksamhet notera att många tagit det här till sig och aktiverat sig för de asylsökande.

Integrationsinsatser behöver starta genast en asylsökande anländer till Finland. Att gå sysslolös i Finland efter en traumatisk resa, och efter traumatiska upplevelser i hemlandet är inte bra. SFP:s politiker har fört fram flera konkreta åtgärder för att försnabba integrationen. Svenska riksdagsgruppen har föreslagit att asylsökande ska kunna börja arbeta genast, och inte vara tvungna att vänta med flera konkreta åtgärder för att underlätta integrationen. Asylsökande kan få vänta 6 månader innan man kan börja arbeta, vilket är på tok för länge. Regeringens vansinniga tolkningar när det gäller familjeåterföreningar behöver också förändras. Svenska riksdagsgruppen har också poängterat att möjligheten att återförenas med sin familj är en av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad integration. Det är lättare att anpassa sig till ett nytt hemland om man inte behöver vara orolig för sina familjemedlemmars situation. Rätten till familjeliv är en av de mest centrala rättigheterna. Vem som helst förstår att den föreslagna inkomstgränsen är orimlig. Den kommer att göra familjeåterföreningar så gott som omöjliga i framtiden. Regeringen säger att de vill främja integrationen, men samtidigt försvårar den integrationen märkbart genom sina egna åtgärder.

Motionären konstaterar helt riktigt att många EU-länder har en åldrande befolkning. De asylsökande behövs i det gemensamma samhällsbygget, och vi behöver göra allt vi kan för att underlätta situationen för dem som är här. Vi behöver se de asylsökande och de nya finländarna som den resurs de är för vårt samhälle.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

 • att Finlands flyktingkvot höjs märkbart
 • att Finlands bistånd ökar med målet att nå 0,7% av BNP
 • att integrationsinsatser startar genast en asylsökande kommer till Finland
 • att familjeåterföreningar görs lättare och att inkomstgränserna justeras till en rimlig nivå
 • att öka stödet för flyktingar i krisernas närområden