Äldre vill vara en aktiv del av samhället – SFP uppdaterar sitt äldrepolitiska program

Mycket har förändrats sedan SFP:s äldrepolitiska handlingsprogram från 2017 lanserades. Sedan dess har Finland genomgått en social- och hälsovårdsreform. Många åldersgrupper kämpar fort­farande med följderna av coronapandemin och dess restriktioner, och energikrisen samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina har lett till ekonomiska konsekvenser för många.

– Idag diskuterar vi mycket om att äldre känner sig mer isolerade än tidigare, berättar Kjell Wennström, ordförande för förbundet Svenska Seniorer i Finland (FSSF), som är ett förbund inom Svenska folkpartiet. 

FSSF grundades som en specialförening år 2000 och fick förbundsstatus år 2012. Svenska Seniorer är ett av Svenska Folkpartiets tre förbund tillsammans med Svensk Ungdom och Svenska Kvinnoförbundet.

– Välbefinnande och välmående är ledorden i det nya programmet, inleder Wennström.

Men vad skapar välbefinnande för äldre i Finland idag?

– Jag tror att en av de viktigaste aspekterna här är det sociala välmåendet. Det är avgörande att människor inte känner sig ensamma på äldre dagar utan har vänner, bekanta eller anhöriga som kan stötta, säger Wennström.

– Det finns olika sätt att motverka ensamhet, tillägger han. Kulturen spelar en viktig roll och att delta i kulturevenemang är en värdefull möjlighet. Likaså är den fria bildningen av stor betydelse.

SFP:s äldrepolitiska program betonar därför att äldre bör uppmuntras att delta i samhällsaktiviteter för att motverka marginalisering. Kommunerna uppmanas också att skapa en trivsam livsmiljö för äldre. Wennström uppskattar att SFP har involverat seniorerna i att utforma en betydande del av det äldrepolitiska programmet. På detta sätt möter programmet de faktiska utmaningar och möjligheter som de äldre i Finland står inför.

Vilka utmaningar möter äldre idag?

– Jag har betonat hur viktig fritidsverksamhet är för att upprätthålla en äldres välbefinnande, men fritids- och kulturaktiviteter kan vara dyra för många. Därför är socialt tillgängliga evenemang viktiga, som pensionsklubbarnas verksamhet och kulturevenemang. Kollektivtrafiken spelar också en central roll. Som äldre är man i hög grad beroende av kollektivtrafiken, men om den inte fungerar effektivt finns risken att man blir isolerad hemma, vilket inte gynnar välmåendet.

Wennström betonar lägger stor vikt vid förebyggande åtgärder. Äldrepolitiska programmet understryker att förebyggande insatser för äldre bör vara lättillgängliga och flexibla och planerade i samråd med kommunernas välfärdsansvariga. Programmet framhäver de äldres självbestämmanderätt: individuella behov bör beaktas, och äldre bör ha möjlighet att välja vård och omsorg genom exempelvis servicesedlar.

Dessutom behandlar det äldrepolitiska programmet ekonomiska frågor som berör äldre i Finland: SFP arbetar för ett jämlikt samhälle med lika lön och villkor på arbetsmarknaden, vilket leder till en rättvis pensionsutveckling för både kvinnor och män. Minimipensionen bör höjas. Möjligheten att arbeta även efter pensionen bör vara tillgänglig för dem som önskar. Programmet understryker också vikten av att anpassa bostäder och boendemiljöer för äldre, så att de kan fortsätta bo hemma eller i miljöer som påminner om ett hem. Modern teknik kan främja självständigt boende, och kollektiva boendealternativ är en möjlig lösning.

Självbestämmanderätt och delaktighet är centrala områdena att fokusera på just nu, menar Wennström.

– Det är viktigt att äldre inkluderas och känner sig delaktiga i beslut som påverkar dem. Vi förtjänar en anständig livskvalitet och har rätt till det, säger Wennström. Idag är det inte självklart att självbestämmanderätten respekteras, särskilt inte på svenska i många av våra tvåspråkiga orter. Informationen som är relevant för äldre bör vara lättillgänglig och lättförståelig.

Äldreråden har en viktig roll i samhället för att främja delaktighet. De fungerar som kanaler för delaktighet och inflytande när det gäller frågor som berör den äldre befolkningen. De har möjlighet att påverka planering, förberedelser och utvärdering av olika verksamheter som rör den äldre befolkningens välbefinnande.

Även äldreombudsmannen, instiftad 2021 på initiativ av justitieminister Anna-Maja Henriksson i enlighet med en motion av Svenska Seniorerna inför SFP:s partidag i tiderna, är ett viktigt organ för att främja äldres rättigheter. Äldreombudsmannen övervakar och bedömer äldres ställning samt tillgodoseendet av deras rättigheter genom att bland annat bevaka lagstiftningen och det samhälleliga beslutsfattandet.

I ett av Medborgarbladets nummer (4/2022) hittas en intervju med Päivi Topo, Finlands nuvarande, och första, äldreombudsman. Vill du komma åt äldre nummer av Medborgarbladet? Logga in på SFP:s medlemstjänst medlem.sfp.fi.

Här kan du läsa SFP:s äldrepolitiska program.

Anna-Maja Henriksson delar med sig av sin första tid som undervisningsminister: Vi ska stärka skolelevers färdigheter!

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson har nu varit undervisningsminister i drygt fem månader. Undervisningsministerportföljen har länge varit eftertraktad av SFP. Den är central för både Finland som nation och för finlandssvenskarna som en minoritet. Därför har det alltid varit viktigt för partiet att upprätthålla goda relationer med undervisningsministern.

Läs föregående artikel

Eva Biaudet: “Det är mycket sorgligt att ett så litet folks rättigheter tycks vara så svåra för den stora majoriteten”

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i sametingslagen. Lagförslaget ska främja tillgodoseendet av samernas självbestämmanderätt samt att förbättra verksamhetsförutsättningarna för samernas språkliga och kulturella autonomi samt för sametinget.

Läs följande artikel