Motion 10 – Äldreomsorgen

Beslut

Partidagen beslöt att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att hemtjänsten och hemsjukvården samarbetar bättre med tanke på kommande behov av vård av äldre, också i hemmen,
  • att stiftandet om en lag om äldreomsorgen tas med i nästa regeringsprogram,
  • att olika former av boende för äldre planeras effektiverare i kommunerna. Även servicesedlar ska beaktas i boendealternativen,
  • att färdtjänster planeras bättre och fortsättningsvis stöds av kommunerna,
  • att SFP:s förtroendevalda i kommunerna verkar för att äldreråden får en stadigare struktur och förvaltning samt att deras roll i det kommunala beslutsfattandet stärks.

Behandling

Det är redan för sent att stiga tidigt upp när det gäller äldreomsorgen! Vi har nu över 13 procent över 65 åringar i landet och över 75 åringarna är ca 6 procent. Om trettio år är de förras andel redan fördubblad (i vissa kommuner t.o.m. klart högre) och de senares mer än fördubblad. 

Vi behöver redan nu fler vårdplatser, inte indragna sådana, fler servicebostäder och vårdplatser. Det kan väl inte vara så att beslutsfattarna inte ser längre än näsan är lång, kackar i eget bo och glömmer bort att de sitter ju där själva om 30 år! 

NU ÄR DET BRÅTTOM!

Vi föreslår därför 

att SFP i riksdag, regering och i kommunerna arbetar för att stöda och utveckla olika former av vårdsystem, dvs. anstaltsvård, servicehem, hemvård och färdtjänst m.m. åt alla kommande behövande.

Bernt Olin
Borgå

Annette Forsblom
Borgå

Partistyrelsens utlåtande:

Av alla länder i Europa är Finland i täten för statistik om att befolkningen snabbt blir äldre och försörjningsgraden ändrar genom att antalet personer som försörjer dem som inte arbetar blir färre. Andelen personer som är över 65 år i Finland är enligt Statistikcentralens prognos 26,9 % år 2040 (17,6 % år 2010), och 28,8 % år 2060. Under motsvarande år är andelen 75 år och mer 16,5 % år 2040 (8,1 % år 2010) och 17,5 % år 2060). Om man som en kuriositet tar med andelen hundraåringar stiger deras antal från cirka 0,01 år 2010 till 0,05 % år 2040 för att vara 1 procent år 2060. Statistikcentralens siffror är högre än de siffror som presenteras i motionen. Motionärerna är därför ute i ett angeläget ärende.

Det finns ingen orsak till panik. Frågan handlar om att planera demografin på ett ändamålsenligt sätt. 

Kommun- och servicestrukturreformen som har initierats av regeringen Vanhanen I, har i högsta grad utgått från demografiska fakta. Avsikten är att kommunerna i ett tidigt skede ska kunna prognostisera sitt kommande behov av service – även för äldre. Som rättesnöre har social- och hälsovårdsministeriet utfärdat Kvalitetsrekommendation om tjänster för äldre. Helsingfors 2008 55 s. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2008:4, ISSN 1236–2 050, ISBN 978-952-00-2527-4 (inh.), ISBN 978-952-00-2528-1 (PDF). Avsikterna är att kommunerna ska följa kvalitetsrekommendationerna och göra upp egna handlingsprogram för äldreomsorgen i kommunerna. Svenska folkpartiet har alltid pläderat för äldreråden, som är viktiga kommunala organ för att samla seniorers synpunkter på äldreomsorgen i kommunen. Svenska folkpartiets äldrepolitiska handlingsprogram, som behandlas av partidagen 2010, tar upp denna problematik. I kvalitetsrekommendationerna har man tänkt halvera antalet långvårdsplatser inom en nära framtid (före 2013) med hälften, vilket verkar rätt osannolikt. En planering och utbyggnad av hemtjänsten och hemsjukvården är ytterst nödvändig för att samhället ska kunna tillgodose det stora behovet av vård av äldre.

För närvarande utarbetar social- och hälsovårdsministeriet en ny lag om socialvård. Trycket på att stifta en speciallag till den i form av lag om äldreomsorg är stort och det är av största vikt att behovet av att stifta en lag om äldreomsorg tas med i nästa regeringsprogram. Även arbetet om lagen om arrangemang av socialvården, hälsovårdslagen samt lagen om hemkommun är viktiga för seniorerna. I lagen om hemkommun kommer bland annat stadganden om att kommuner inte får förbjuda äldre på långvårdsanstalter att flyttas från en kommun till en annan. Trots att arbetet är på gång behövs bevakning av dessa frågor.

Viss lagstiftning har redan förbättrat situationen för äldre, bland andra lagen om vårdgaranti och om kartläggning av äldres behov av vård. 

Vad gäller transport av äldre finns vissa subventioner, men de behöver utökas. Samarbete med transportbolag behövs i mycket större omfattning.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiet arbetar för

  • att hemtjänsten och hemsjukvården samarbetar bättre med tanke på kommande behov av vård av äldre, också i hemmen,
  • att stiftandet om en lag om äldreomsorgen tas med i nästa regeringsprogram,
  • att olika former av boende för äldre planeras effektiverare i kommunerna. Även servicesedlar ska beaktas i boendealternativen,
  • att färdtjänster planeras bättre och fortsättningsvis stöds av kommunerna,
  • att SFP:s förtroendevalda i kommunerna verkar för att äldreråden får en stadigare struktur och förvaltning samt att deras roll i det kommunala beslutsfattandet stärks.