Motion 7 – Om busstransport och allmänna färdmedel på landsbygden

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att förbättra tillgången till kollektivtrafik på landsbygden genom höjda anslag
  • att det tillsätts en arbetsgrupp som utreder tillgången till kollektivtrafik i olika delar av Finland och komma med konkreta åtgärder till förbättringar och koordinering av anslutningstrafik

Behandling

De senaste åren har observerats en tendens att minska på antalet resor som arrangeras av lokala bussbolag på landsbygden. Som resultat blev ungdomar och pensionärer tvungna att stanna i sina lokaler under kvällstid och veckoslut. Bussar åker ytterst sällan under skolornas ferietid då resorna anses vara olönsamma ur bussbolagets synvinkel.
Då lider personer i pensionsålder mest av det eftersom de är tvungna att besöka affärer på tätorten för att skaffa mat.
Den kommunala servicen borde inte försämras för invånare som lever i byar.

Därför föreslår vi

  • att SFP arbetar för att förbättra trafiken av allmänna transportmedel på landsbygden.

Elena Makarova

Partifullmäktiges svar:

Motionären är ute i ett angeläget ärende. En fungerande kollektivtrafik är viktig både ur miljöhänseende och ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Kollektivtrafikens öde under den sittande regeringen har inte varit gott. Både tåg- och bussturer har dragits in när resurserna strypts. Det är synnerligen märkligt att en regering ledd av centerpartiet väljer att försvåra livet på landsbygden på det här sättet. NTM-Centralerna ansvarar för kollektivtrafiken genom att fastställa servicenivån, upphandlar bussturer och reglerar villkoren för kollektivtrafiken. I många fall har inte kommunernas önskemål tagits i beaktande, och på grund av inbesparingar har många busslinjer dragits in. NTM-Centralerna är bundna av den finansiering som beviljas, och kan således inte klandras för alla brister i kollektivtrafiken i vårt land.

Flera kommuner väljer nu att köpa in bussturer av bussbolag och tåglinjer av VR, en utveckling som inte kan anses helt ändamålsenlig. Statens ansvar för kollektivtrafiken bör finnas kvar, det måste finnas en rättvis behandling av kommunerna i landet från statsmaktens sida.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att förbättra tillgången till kollektivtrafik på landsbygden.