Motion 12 – Ett koldioxidneutralt Finland 2035 – utmaningar för landsbygden.

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

 • att man i officiella beräkningar av en kommuns klimatneutralitet också tar kommunens kolbindning i beaktande
 • att statligt stöd ges för byggande av mindre biogasanläggningar
 • att understöda utbyggandet av tankningsstationer för biogas- och elbilar
 • att understöda konverteringen av fossildrivna bilar till fossilfria alternativ
 • att ytterligare stöda kollektivtrafiken för pendling
 • att genom statliga medel främja investeringar i småskalig hållbar energiproduktion
 • att verksamhetsförutsättningarna för vindkraften upprätthålls och tillståndsprocesserna försnabbas
 • att staten och kommunerna ytterligare ökar användningen av lokalproducerad mat

Behandling

Finland har ett ambitiöst mål att vara koldioxidneutralt 2035, vilket i princip också gäller alla städer och kommuner. Det här innebär utmaningar för landsbygden, speciellt för de landsbygdskommuner som är jordbruksdominerade och som har omfattande djurhållning. Kommuner som inte har möjlighet att reducera sina utsläpp med t.ex. förnybar energi kan hamna i en omöjlig situation, om man inte i officiella beräkningar av en kommuns koldioxidneutralitet också tar i beaktande den kolbindning som sker i kommunerna, t.ex. i skogsmark, och inte bara utsläppen. Sfp i Närpes vill lyfta fram några förslag som kunde underlätta omställningsprocessen för landsbygdskommunerna.

Vi anser att små biogasanläggningar i nära anslutning till produktionsanläggningar som t.ex. växthus och större djurgårdar borde vara objekt som uppmuntras från statligt håll. Skrivningar angående biogas finns med i regeringsprogrammet och det vore nu bra att gå från ord till handling. Förutom att sådana mindre biogasanläggningar är logistiskt smarta understöder de också en cirkulär ekonomi.

Avstånden är långa på landsbygden och få mänskor som bor där klarar sig utan bil. Den behövs för att komma till jobbet, för att göra uppköp, för att ta sig till fritidsaktiviteter osv. Staten borde understöda utbyggandet av biogasstationer och laddningsstationer för elbilar. Vill man köra miljövänligt kan inte närmaste tankningsstation ligga flera hundra kilometer bort. Att konvertera sin bil till att bli biogasdriven liksom att övergå till elbil borde göras billigare. Kollektivtrafiken borde också subventioneras, så att det åtminstone är möjligt för pendlare att ha andra alternativ än att ta bilen.

Solpaneler har de senaste åren blivit effektivare och billigare, men det är ändå en stor investering för en egnahemshusägare eller en småföretagare. Här kunde staten sträcka till medel att sökas för intresserade, både för mindre och större projekt.

Det blåser bra vid den österbottniska kusten, och mindre och större vindkraftsprojekt håller på att verkställas i våra kommuner. Vi hoppas att staten inte försvårar verksamhetsförutsättningarna för vindkraften utan att det istället blir en win-win- situation för kommunerna, markägarna, vindkraftsbolagen och miljön. Tillståndsprocessen och miljökonsekvensbedömningsprocessen borde förenklas och försnabbas.

Det senaste året har landets jordbrukare och köttproducenter gjorts till syndabockar i klimatdiskussionen, trots att Finland är bland de länder som producerar livsmedel med minst kolavtryck i världen. Istället för att importera mat långt ifrån borde man öka användningen av lokalproducerad mat och bidra till att landskapet hålls öppet.

Att-sats

 • att man i officiella beräkningar av en kommuns koldioxidneutralitet också tar kommunens kolbindning i beaktande
 • att statligt stöd ges för byggande av mindre biogasanläggningar
 • att understöda utbyggandet av tankningsstationer för biogas- och elbilaratt understöda konverteringen av fossildrivna bilar till biogasdrift
 • att ytterligare stöda kollektivtrafiken för pendling
 • att statsunderstöd beviljas för installation av solpaneler
 • att verksamhetsförutsättningarna för vindkraften upprätthålls och tillståndsprocesserna försnabbas
 • att staten och kommunerna ytterligare utökar användningen av lokalproducerad mat

Motionär

SFP i Närpes

Partifullmäktiges svar

För att uppnå ett klimatneutralt samhälle behövs många olika åtgärder på bred front, också i kommuner och städer, precis som motionären lyfter upp. Flera av åtgärderna som lyfts upp i motionen är aktuella i regeringsprogrammet och har också tagits upp i SFP:s klimatpolitiska program från 2019.

Markanvändningssektorn spelar en viktig roll i att uppnå klimatmålen. I regeringsprogrammet konstateras, att för att Finland ska vara klimatneutralt år 2035 behöver vi minska både på utsläppen och stärka våra kolsänkor. När lösningarna för att nå målen i klimatpolitiken utvärderas beaktas också de regionala skillnaderna och sysselsättningseffekterna. Omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle kommer att ske på ett socialt och regionalt rättvist sätt, vilket innebär att utmaningarna på landsbygden kommer att tas i beaktande. I regeringsprogrammet konstateras också att man kommer att främja beredningen av kommunernas och regionernas egna planer och genomförandet av klimatåtgärderna för klimatneutralitet.

Arbetsgruppen som berett det nationella biogasprogrammet har lämnat sin slutrapport i början av år 2020. Vad gäller de små biogasanläggningarna är det viktigt att sänka investeringskostnaderna för att förbättra lönsamheten. Produktion och användning av biogas för med sig mycket positivt. Förutom att utsläppen från trafiken minskas så effektiveras också jordbrukets näringskretslopp. Enligt arbetsgruppen är det viktigt att man fortsätter att stödja biogasanläggningar. Målet i fortsatta behandlingen av programmet är att trygga hela Finlands livskraft och att uppnå våra klimatmål.

I regeringsprogrammet finns många konkreta satsningar för att uppnå klimatneutralitet. Enligt regeringsprogrammet ska stödet för laddningsinfrastruktur för elbilar fortsättningsvis beviljas och beloppet höjas. Utbyggnaden av distributionsnätet för biogas kommer att stödas bland annat med hjälp av EU:s finansieringspotential. Konverteringsstödet kommer att fortsätta, vilket tryggar statligt stöd för omställning till utsläppssnålare bilar. Bilförmånen kommer också att ses över så att den uppmuntrar förmånstagarna att välja betydligt utsläppssnålare bilar.

Den förnybara energins andel av energin måste ökas för att Finland ska kunna bli ett fossilfritt samhälle. SFP:s klimatpolitiska program slår fast att vi vill bygga ut vindkraften och i högre grad satsa på till exempel solenergi, bioenergi och jordvärme. I regeringsprogrammet framkommer att förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft till havs ska förbättras och det genomförs bland annat genom att sänka fastighetsbeskattningen av vindkraftverk till havs. Även olika administrativa och planläggningsmässiga hinder och andra hinder för utbyggnad av vindkraft ska elimineras.

Regeringen har i år inlett ett program för energistöd för bostadsbyggnader, som fortlöper till år 2022. Stödet kan utdelas till projekt som förbättrar bostädernas energieffektivitet som del av olika reparationer. Detta kan exempelvis ske genom installation av solpaneler, men också andra åtgärder som förbättrar en bostads energiprestanda. För att kvalificera för stödet ställs procentuella förbättringskrav för energiprestandan per bostadstyp.

Vår egen livsmedelsproduktion är viktig ur flera olika synvinklar och jordbruket ska ses som en del av lösningen på klimatfrågan. Andelen inhemska vegetabiliska produkter och inhemsk fisk ska enligt regeringsprogrammet utökas i överensstämmelse med näringsrekommendationerna och målen för ett koldioxidsnålt samhälle. För att förbättra lönsamheten inom jordbruket kommer regeringen att rikta stöd till aktiv och hållbar livsmedelsproduktion. Den offentliga upphandlingen har en stor betydelse och användningen av inhemska livsmedel ska därför främjas vid offentlig upphandling.

Förutom alla åtgärder som görs på nationell nivå så innehåller den europeiska gröna given (Europe’s Green Deal) också betydande åtgärder för hur hela EU ska kunna nå klimatneutralitet på ett rättvist och socialt jämlikt sett. EU kommer att bidra med både ekonomiskt och tekniskt stöd till de människor, företag och regioner som påverkas mest av omställningen till en grön ekonomi.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

 • att man i officiella beräkningar av en kommuns klimatneutralitet också tar kommunens kolbindning i beaktande
 • att statligt stöd ges för byggande av mindre biogasanläggningar
 • att understöda utbyggandet av tankningsstationer för biogas- och elbilar
 • att understöda konverteringen av fossildrivna bilar till fossilfria alternativ
 • att ytterligare stöda kollektivtrafiken för pendling
 • att genom statliga medel främja investeringar i småskalig hållbar energiproduktion
 • att verksamhetsförutsättningarna för vindkraften upprätthålls och tillståndsprocesserna försnabbas
 • att staten och kommunerna ytterligare ökar användningen av lokalproducerad mat