Motion 25 – Förbjud pälsuppfödningen

Beslut

SFP arbetar för

  • att kontinuerligt förbättra djurens välfärd i dialog med producentorganisationerna och Centret för djurens välbefinnande (EHK)

Behandling

Partifullmäktiges svar

Frågan kring pälsnäringens framtid diskuteras med jämna mellanrum och brukar höra till standardfrågorna i olika valkompasser inför riksdagsval. Så också den här gången. Svenska folkpartiet har ett tydligt ställningstagande i partiprogrammet från år 2016 där pälsnäringen får stöd. Partidagen 2019 uttryckte också ett stöd för näringen.

Pälsdjursuppfödningen är förbjuden eller starkt reglerad i minst 23 europeiska länder och i flera länder samt i EU pågår parlamentära diskussioner om förbud. Avsikten är att uppdatera partiprogrammet år 2024, och i samband med beredningen av det vore det naturligt att föra en mer ingående diskussion om pälsnäringen.

År 2021 uppgick värdet av exporten av päls till 392 miljoner euroVärdet på den del av exporten som är producerad i Finland var 126 miljoner euro. Innan pandemin var värdet på exporten närmare 500 miljoner euro per år. Det handlar alltså om betydande ekonomisk verksamhet, som skapar skatteintäkter, framför allt på den österbottniska landsbygden. Pälsdjursuppfödarna är finländska landsbygdsföretagare som utgör en viktig del av jordbrukssektorn.95 procent av Finlands pälsfarmer finns i landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

När det gäller de etiska aspekterna, som förstås behöver beaktas i all djurhushållning, så kan man konstatera att de blå- och silverrävar, finnsjubb och minkar som föds upp i Finland är renodlade produktionsdjur, som uppfötts i mer än 100 generationer. I de fall där djur hamnat ut i naturen har det orsakat lidande för andra arter. Produktionsdjuret själv avviker från de besläktade djur som lever vilt i Finland, och klarar sig inte ute i naturen.

Pälsdjurens välbefinnande ligger på en avsevärt högre nivå i Finland än i andra pälsproducerande länder. Skulle näringen förbjudas i Finland skulle produktionen fortsätta i större grad i länder med betydligt sämre beredskap att övervaka djurens välmående. Samtidigt är det viktigt att följa med branschens framtidsutsikter och säkerställa en strukturerad övergång för företagarna till andra branscher om det blir aktuellt.

2013 behandlade riksdagen ett medborgarinitiativ som ville förbjuda pälsnäringen. Riksdagen slog fast att enligt grundlagen har var och en rätt att i enlighet med lag skaffa sig sin försörjning genom arbete, yrke eller näring som han eller hon valt fritt. Rätten att bedriva näring kan visserligen begränsas genom lag, men endast i det fall att syftet med lagen inte kan nås med mindre begränsande medel. Riksdagen slog fast att det syftet kan nås genom att pälsfarmningen utvecklas, och förkastade initiativet.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

  • att kontinuerligt förbättra djurens välfärd i dialog med producentorganisationerna och Centret för djurens välbefinnande (EHK)

 

Motion

Pälsdjursuppfödningen i Finland bör förbjudas. Det är en oetisk industri som kapitaliserar på djurens lidande. En minskande efterfrågan på pälsar samt problem förorsakade av COVID visar att tiden håller på att rinna ut för pälsnäringen.

En enkät gjord av Taloustutkimus i slutet av 2022 visar att 80% av finländare motsätter sig pälsdjursuppfödningen i dess nuvarande form och att en tredjedel skulle förbjuda den helt och hållet inom de kommande 5–15 åren. Samma enkät visar att motståndet växer snabbt – antalet motståndare var 9 % större än ett år tidigare.

Även på europeisk nivå har motståndet vuxit stadigt. Enligt djurskyddsförening Animalias uppgifter är pälsdjursuppfödningen förbjuden eller starkt reglerad i minst 23 europeiska länder och i flera länder pågår parlamentära diskussioner om förbud. Ett exempel på initiativ på europeisk nivå är medborgarinitiativet Fur Free Europe (Ett pälsfritt Europa) som på kort tid samlade 1 701 987 underskrifter, varav 92 788 var från Finland. Av alla europeiska länder Finland hade näst mest underskrifter per capita efter Lettland.

SFP:s stöd för pälsdjursuppfödning försämrar partiets image bland både nuvarande och potentiella röstare och minskar partiets trovärdighet som ett relevant alternativ för speciellt unga.

Vi bör följa våra grannländers exempel. Norge har förbjudit pälsdjursuppfödningen med en övergångstid på sex år, Estland med en fem års övergångstid. Under en övergångsperiod på 5–15 år bör Finland stöda pälsuppfödare för att hitta andra näringsgrenar och garantera dem en säkrare samt mer etisk och hållbar inkomstkälla.

Motionärens beslutsförslag

Motionärerna anser därför att SFP bör arbeta för:

  • Att pälsdjursuppfödningen avvecklas och på lång sikt förbjuds i Finland, med en övergångsperiod på 5-15 år.
  • Att en omfattande plan tas fram för hur man avvecklar pälsdjursuppfödningen och hur man omskolar näringsidkarna vid behov för att få en så smidig övergång till andra näringsgrenar som möjligt.

Motionär

Kasper Kannosto
SFP i Sydvästra Helsingfors

Anna Granstedt
ordförande
SFP i Sydvästra Helsingfors