Otto Andersson betonar vikten av partiers konkreta handlingar i dagspolitiken

Den pinfärska riksdagsledamoten Otto Andersson är ingen novis varken då det gäller regeringsförhandlingar eller politik och de pågående regeringsförhandlingarna är inte hans första. I förhandlingarna finns det sammanlagt åtta reformbord där olika frågor diskuteras. Varje bord är indelat i olika undergrupper, vissa mindre och andra mer omfattande. Som huvudförhandlare för bord tre, “Arbete skapar välfärd”, har Andersson spelat en central roll och också varit engagerad i varje undergrupp. Vid bordet förhandlar man om sysselsättningsåtgärderna, arbetsmarknads­reformer, socialskyddet, arbetslagstiftning och internationell rekrytering.

Intervjun med Andersson utfördes under pågående regeringsförhandlingar, vecka 22 i juni 2023. För eventuella uppdateringar om regeringsförhandlingarna kan man besöka sfp.fi/aktuellt.

Otto Andersson som valdes till riksdags­ledamot för Nyland i riksdagsvalet betonar att politik ska byggas på förtroende. 

– För mig är det jätteviktigt att saker strider, inte personer. Det är det bästa sättet att nå resultat i politiken. Det här är dock inte min första regeringsförhandling, förklarar Andersson. För fyra år sedan hjälpte jag Anna-Maja Henriksson i ordförandebordet. Nu har jag emellertid agerat som huvudförhandlare själv. Med tanke på att jag har erfarenhet av att ha arbetat som specialmedarbetare och särskilt som ministergruppens specialmedarbetare under de senaste fyra åren, är jag väl bekant med förhandlings­situationer av det här slaget. Det har varit till stor nytta för mig att ha denna erfarenhet, säger han. 

Vid Anderssons bord förhandlar man bland annat om invandring som leder till arbete, ett tema som delar partierna som förhandlar. 

– Det största hindret för tillväxt för Finland idag är tillgången till arbetskraft och där är invandringen som leder till arbete avgörande. En annan viktig fråga som jag gärna nämner är SFP:s långvariga mål om att skapa bättre förutsättningar för lokala avtal. Och vi har i förhandlingarna drivit den frågan bland många.

– Den fråga som ständigt kommer upp när jag rör mig på fältet – både under valet och efter valet – är vården. Det är faktiskt den enskilt viktigaste frågan som dominerar i alla regioner. När det kommer till klimatpolitiken är det något som bör fortsätta utan hinder. Dessutom, när det gäller ekonomin, fanns det en stark efterfrågan från väljarna på nationell nivå för förändring, och det kommer naturligtvis att återspeglas i det här programmet.

Att SFP accepterade inbjudan av sonderare Petteri Orpo till förhandlingar tycker Andersson är helt nödvändigt. 

– Det är viktigt att betona att det är just regeringssonderaren och ingen annan som har valt denna förhandlingsbas. Det har framhållits flera gånger att beslutet som togs då endast var att delta i förhandlingarna, och vi kommer att ta ställning till regeringssamarbetet när förhandlingarna är avslutade. 

Pragmatism i praktiken

Trots att det finns svåra saker att svälja i till exempel Sannfinländarnas valprogram, betonar Andersson att det är partiernas faktiska handlingar, inte bara deras valprogram, som är avgörande. Han exemplifierar:

– Om inte SFP finns i regering för att bromsa en del saker, vem skulle då göra det? Det har blivit tydligt för mig att konkreta handlingar avgör. Ta coronakrisen som exempel: under den regeringsperioden genomfördes de mest betydande begränsningarna av medborgarnas grundläggande rättigheter i Finlands historia. Det är verkligen anmärkningsvärt att SFP var det enda regeringspartiet som konsekvent höll fast vid principen att de grundläggande fri- och rättigheterna aldrig får begränsas mer än nödvändigt. Därför har det blivit så viktigt för mig att det är partiernas faktiska handlingar, inte bara deras valprogram, som spelar roll.

– Det var faktiskt en av de tyngsta perioderna i politiken för min del, för SFP var helt ensamt i just de här frågorna, tillägger Andersson. 

Under coronapandemin aktiverades Fin­lands beredskapslag för att under undantagsförhållanden skydda befolkningen. Då beredskapslagen aktiverades begränsades en del fri- och rättigheter temporärt. Men viljan att aktivera beredskapslagen har också yttrats vid andra tillfällen: till exempel under energikrisen hösten 2022. Då uttalade sig SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kritiskt och sade att det är energiministern som fattar beslut om att ransonera elektricitet, en beredskapslag behövs inte. 

Sakstriderna i Ständerhuset har inte alltid likadana sammansättningar, fortsätter Andersson.

– Utan att gå in på detaljer hade vi till exempel idag en situation där vi var tre mot ett, och då var vi inte den där ettan. Det har också funnits många frågor där vi har varit ensamma, säger Andersson. I vissa värdeladdade frågor har vi haft samma åsikter som Samlingspartiet. Sådant är vanligt inom politiken, men tudelningen har kanske blivit särskilt tydligt under dessa regeringsförhandlingar. När det gäller frågor som rör arbetsmarknaden och företagsamhet har åsikterna å andra sidan inte varit så olika.

De frågor som står Otto Andersson närmast har inte förändrats sedan riksdagsvalet. Vad kommer du att jobba extra mycket för de kommande fyra åren?

– Tillgången till kvalitativ vård är av största vikt, över hela Nyland. Utbildningen, framför allt grundskolan, behöver särskild uppmärksamhet och insatser under de kommande fyra åren. Det är också viktigt att skapa bättre förutsättningar för våra företag, eftersom de är drivkraften för ekonomisk tillväxt. Jordbruket är ett ämne som ligger mig extra varmt om hjärtat, inte minst på grund av min egen bakgrund. Finlands jordbruk har länge brottats med lönsamhetskrisen och åtgärder behövs för att trygga dess framtid. Språkfrågan är också av stor betydelse, säger Andersson. 

– Sannfinländarna lanserade sitt finskhetsprogram förra året, och det är därför viktigt att vi är med i regeringsförhandlingarna för att säkra det svenska språkets ställning i Finland. Jag har som medarbetare inom två olika regeringskonstellationer sett tydligt att när det kommer till kritan finns det inget annat parti som försvarar svenskan. Det handlar inte alltid om illvilja från andra partiers sida, men ganska ofta om okunskap.

Henrik Wickström: Vi måste hitta vår kämparanda

Just nu pågår intensiva regeringsförhandlingar i Helsingfors, ledda av ­Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo. Förutom Samlingspartiet deltar också Sannfinländarna, Kristdemokraterna – och Svenska folkpartiet. Fokus­ ligger på att utarbeta ett regeringsprogram där ekonomin balanseras. Det förväntas att regeringsprogrammet blir färdigt senast i juni, förutsatt att en lösning som till­fredsställer alla parter nås.

Läs föregående artikel

Priderörelsen har inte råd att stänga ut någon som är välvilligt inställd

Text: Ted Urho Ted Urho är verksamhets­ledare för den liberala tankesmedjan Agenda. ­Till utbildningen är han pedagogie kandidat, och har tidigare jobbat som journalist. År 2016 belönades Ted med Guld­ankanLäs mer »

Läs följande artikel