Våldet mot kvinnor måste stoppas!

Vi måste få till stånd en attitydförändring och minska på våldet mot kvinnor, säger Anna-Maja Henriksson på internationella kvinnodagen.

– Var tredje kvinna i Finland utsätts för våld i sitt hem. Finland hör därmed till de Europeiska länder där det förekommer mest våld mot kvinnor. Vi måste få till stånd en attitydförändring och minska på våldet mot kvinnor, säger Svenska folkpartiets vice ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson på internationella kvinnodagen.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter publicerade tidigare i veckan en rapport där det framgår att Finland är ett av de mest våldsamma länderna för kvinnor i Europa. När det gäller förekomsten av våld mot kvinnor är de nordiska länderna Finland, Sverige och Danmark på ungefär samma nivå. I de nordiska länderna har cirka 30 procent av kvinnorna utsatts för våld av sin nuvarande eller tidigare partner, medan medeltalet i alla EU-medlemsstater är 22 procent.

– Våld mot kvinnor leder inte bara till mycket lidande för de drabbade kvinnorna och deras närstående, utan det har även betydande ekonomiska konsekvenser. Enligt vissa uppskattningar uppgår de sammanlagda direkta och indirekta kostnaderna för samhället som förorsakas av våld mot kvinnor till flera hundratals miljoner euro. Är det verkligen så vi vill ha det, frågar sig minister Anna-Maja Henriksson.

Ett annat problem är att endast cirka 10 procent av alla våldsfall som riktats mot kvinnor i parförhållanden kommer till de finländska myndigheternas kännedom. Den motsvarande siffran på EU-nivå är 20 procent.

– Trots att vi finländare numera på ett mer öppet sätt än tidigare vågar tala om dessa saker, är tröskeln för att göra en polisanmälan fortsättningsvis alltför hög. Jag är övertygad om att vi borde satsa mer på att förbättra pojkars och unga mäns kommunikations- och konfliktlösningsförmåga, betonar minister Henriksson.

Strafflagen har under de senaste åren ändrats flera gånger i syfte att minska våld mot kvinnor. År 2011 ändrades lagen så lindrig misshandel i familjeförhållanden hör under allmänt åtal. Efter att ändringen trädde i kraft har andelen brott som kommer till polisens kännedom ökat. Därtill skärptes straffen för sexualbrott betydligt samma år. För tillfället behandlas i riksdagen ett lagförslag som skulle skärpa straffen för våldtäkt.

– De här lagstiftningsåtgärderna är mycket viktiga, men vi skall inte tro att vi löser problemet med kvinnovåld enbart genom dem. Det krävs en grundläggande attitydförändring och vi måste också satsa på förebyggande åtgärder. Antalet platser på skyddshem måste utökas så att vi äntligen kan ratificera den så kallade Istanbul-konventionen i Finland, avslutar Henriksson.

Våld mot kvinnor – undersökning av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter http://fra.europa.eu/en/event/2014/fra-present-findings-its-eu-wide-surv…

Gestrin: Asyl- och invandringspolitiken viktig del av EU

Röda Korset presenterar informationskampanj om flyktingsituationen i världen

Läs föregående artikel

Henriksson vill fortsätta som vice ordförande för SFP

Justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer upp till omval för vice ordförande för Svenska Folkpartiet.

Läs följande artikel