”Vi delar oron – men har egna verktyg för att lösa problemen”

SFP deltar inte i den interpellation som på fredag lämnas in av SDP, De gröna och Vänsterförbundet.

SFP kommer däremot att lämna en egen misstroendekläm under interpellationsdebatten och rösta för misstroende mot regeringen.

– SFP delar oron om den ökade ojämlikheten i samhället. Vi kan inte omfatta regeringens linje, vi behöver förstärka den sociala tryggheten. Men det som skiljer oss från de övriga oppositionspartierna är synen på vad som är de rätta verktygen för att lösa problemen. Vi har nyligen presenterat vår skuggbudget och den är en naturlig grund för vår kritik mot regeringen, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

SFP:s alternativa budget innehåller ett omfattande åtgärdsprogram för att förbättra situationen för det mest utsatta i samhället.

– Vi höjer bland annat garantipensionen och barnbidragets ensamförsörjartillägg mer än vad regeringen gör, vi slopar indexfrysningen av folkpensionerna och höjer studiestödet till den nivå den var före regeringens nedskärningar. Samtidigt föreslår vi höjda anslag för att öka jämlikheten inom den grundläggande utbildningen. Grunden för barns jämlika förutsättningar skapas redan inom småbarnspedagogiken. Därför föreslår vi också att alla barn ska ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag, säger Henriksson.

– Den psykiska ohälsan är ett allt större samhällsproblem, som tyvärr blivit i skymundan i regeringens vårdreform. Därför föreslår SFP ett långsiktigt nationellt program för mental hälsa, men också omedelbara satsningar på tidigt ingripande och ett tillräckligt antal psykiatriska sjukvårdare vid hälsocentralerna.

SFP:s alternativa budget skiljer sig från den övriga oppositionen fram för allt gällande synen på beskattning. Enligt en utredning av Akava är SFP:s alternativa budget den enda som minskar skattegraden för alla löntagare, också jämfört med regeringens förslag.

– Till skillnad från många andra oppositionspartier tror vi inte att en ökad progression och skattehöjningar är den rätta lösningen på samhällsproblemen. Vi tycker tvärtom att totalskattegraden fortfarande är hög. Vi anser att det är rätt att sänka skatten på arbete, bara det sker på ett socialt rättvist sätt. Därför föreslår vi större lättnader i förvärvsinkomstbeskattningen än vad regeringen gör. Samtidigt minskar vårt förslag inkomstklyftorna jämfört med regeringens förslag, säger gruppordförande Stefan Wallin.

SFP:s alternativa budget presenterades i oktober. Riksdagens utredningstjänst har utrett den sammantagna effekten av ändringarna i inkomstbeskattningen, mervärdesskattehöjningarna och de inkomstöverföringar som ingår i SFP:s alternativa budget. Den visar att SFP:s modell ökar de disponibla inkomsterna i förhållande till regeringens budgetförslag i alla inkomstgrupper och särskilt i de två lägsta.

Nylander: Trygga tillgången till svenskspråkiga barnledare

Barnledarutbildningen på svenska i södra Finland upphör i och med att yrkesskolan Prakticum inte längre får utbilda barnledare. Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslutet.

Läs föregående artikel

Henriksson: Regeringen har glömt de äldre

Människovärdet måste genomsyra all politik – också äldrevården

Läs följande artikel