Motion 14 – Följeslagare till hjälpbehövande anhöriga

Beslut

Partidagen beslöt 

att motionen är besvarad.

Behandling

Följeslagare till hjälpbehövande anhöriga

Med små barn är man berättigad till tre dagars sjukfrånvaro från sin  arbetsplats, “hemma med sjukt barn” (mot intyg). Detta för att kunna  sköta barnet hemma  eller följa barnet till läkare för undersökning.

 Som närmaste anhörig till äldre person (sina egna ålderstigna  föräldrar) borde man vara berättigad till liknande tillfällig frånvaro  från arbetsplatsen för att verka som följeslagare vid tex  sjukhusbesök, utan att för den skull behöva ta ut semesterdagar eller  annan ledighet. Det borde vara en självklarhet att man som närmast  anhörig har rätt att mot intyg över att följeslagare krävs, kan vara  frånvarande från arbetet och kunna hjälpa sina föräldrar med tex  sjukhusbesök, vara hemma någon dag vid akut sjukdomsfall etc.

 Finland har den snabbast åldrande befolkningen i Europa. För att vi  skall ha möjlighet att ta hand om alla måste de anhöriga ta ett större  ansvar, vi kan inte skuffa all vård av äldre på kommun. Utvecklingen  av vård och omsorg av äldre går alltmer åt det hållet att man skall  kunna bo hemma så länge som möjligt. Andra aktörer än kommunen kommer  att få en större roll i framtiden med att kunna erbjuda köptjänster  för avlastning, kompletterande tjänster till de kommunala osv.

 Sfp kommunorganisation i Kristinestad önskar att sfp skall arbeta för:

  •  att utveckla ett system där anhöriga har rätt att vara tillfälligt
     frånvarande från arbetet för att kunna hjälpa sina föräldrar på
     motsvarande sätt som man har rätt att vara hemma med sjuka barn

Sfp kommunorganisation i Kristinestad 

Ulf Grindgärds
ordf.

Åsa Blomstedt
vice ordf.

Partistyrelsens utlåtande: 

Det är viktigt att äldre patienter med nedsatt minne eller nedsatt rörelseförmåga har en följeslagare med sig vid läkarbesök. Detta är naturligtvis viktigt för att patienten skall komma tryggt fram till läkarmottagningen och tryggt hem tillbaka, men det är speciellt viktigt för att de vårdföreskrifter patienten får av läkaren skall uppfattas rätt och efterföljas. För patientens och vårdkontinuitetens skull är det bättre om en anhörig följer med patienten till läkaren än om tillfällig hemhjälpspersonal gör det. Av denna orsak skulle det vara motiverat att en yrkesarbetande anhörig kunde få tillstånd att hålla ledigt från sitt yrkesarbete för de timmar det tar att föra en äldre anhörig till och från läkaren, ifall denna inte klarar läkarbesöket på egen hand. För detta skulle den yrkesarbetande anhöriga behöva ett läkarintyg där läkaren konstaterar att patienten inte 

klarar sig ensam till mottagningen och/eller inte själv har förmåga att förstå läkarens vårdföreskrifter. 

Däremot kan det inte anses motiverat för en yrkesarbetande att få betald ledighet från yrkesarbete för vård av en äldre anhörig på samma sätt som vid vård av sjukt barn. Detta därför att små barn har annorlunda sjukdomar än äldre personer, och små barn kan inte delta i sin normala dagvård under sjukdom. Äldre personer som inte klarar sig ensamma hemma pga sjukdom är i behov av sjukhusvård eller klarar sig hemma med hjälp av hemvårdshjälp.

Partistyrelsen föreslår för partidagen 

att motionen är besvarad.