Motion 32  – Skolskjutsar

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare i riksdag, regering och kommuner verkar för

  • att kommunerna har klara och entydiga kriterier för beviljande av fri skolskjuts.

Behandling

Skolskjutsar

Enligt lagen om grundläggande utbildning (21.8.1998/628) 32 § går gränsen för fri skolskjuts vid 5 kilometer för elever som får grundläggande utbildning, förskoleundervisning eller påbyggnadsundervisning.

Vi anser att en skolväg på 5 kilometer är oskäligt lång att promenera för elever i de lägsta klasserna. Kommunerna och städerna har en möjlighet att reagera på detta i sina egna principer för skolskjuts inom grundundervisningen. I dessa ekonomiskt svåra tider går ändå kommunerna och städerna allt mer och mer inför att enbart erbjuda invånarna den service lagen förutsätter. Detta leder till att lagens regel om fri skolskjuts vid 5 kilometer blir gällande.

5 kilometer upplevs även, av de iakttaganden vi gjort, överlag som en oskäligt lång väg för de yngre eleverna att promenera. Föräldrarna strävar efter att säkerställa att deras barn på annat sätt får skjuts till skolan. Detta leder i all synnerhet till problem på glesbygden där kollektivtrafiken är mycket begränsad.

Lagen innehåller ett undantag gällande regeln om 5 kilometer. En elev kan ha rätt till fri skolskjuts om vägen med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig för honom. Denna undantagsregel leder dock till att varje fall skall avgöras skilt för sig vilket leder till onödig byråkrati och problem med gränsfall.

Vi föreslår därför;

  • att Sfp:s representanter i riksdag och regering aktivt arbetar för att gränsen för fri skolskjuts i förskolan samt klasserna 1 – 3 skall gå vid 3 kilometer. Detta medför en större visshet och trygghet för de familjer som bor så att de inte kan använda kollektivtrafik. 

Kristel Pynnönenm          Janette Englund

Partistyrelsens utlåtande:

Precis som motionärerna anför finns huvudregeln för elevens rätt att få fri skolresa eller understöd för transport eller ledsagande 32 § i lagen om grundläggande utbildning. Där står det att en elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri skolresa eller understöd för skolresan.

Som också motionären anför kan eleven få rätt till fri skolresa om skolvägen är alltför svår, ansträngande eller farlig med beaktande av elevens ålder eller andra omständigheter också om skolvägen är kortare än fem kilometer. Elevens ålder ställs då i relation till resrutten, naturförhållanden o.d. faktorer. Den farliga delen av skolvägen, som berättigar till fri skolresa eller ledsagande, kan vara t.ex. 100 meter eller övergång av en farlig väg. Det är således inte nödvändigt att ordna skolskjuts för hela skolvägen, utan 

eleven kan avverka en del av vägen på egen hand. Ett alternativ till skolskjuts är ett understöd, som betalas till den person som skjutsar eller ledsagar eleven.

Kommunen beslutar självständigt om principerna för skolskjutsningen. I kommunens instruktion fastställs vilka som utövar beslutanderätt osv. Avvikande från 32 § i lagen om grundläggande utbildning ordnas i många kommuner skjutsning av förskolebarn och elever i årskurs 1–2 om vägen är längre än tre kilometer. 

Gränserna för ordnandet av skolskjuts är långt en ekonomisk fråga för kommunerna. Många kommuner med ekonomiska bekymmer anpassar lagen som sådan, medan andra kommuner har ansett det ändamålsenligt att erbjuda bättre service än vad lagen förutsätter, speciellt för eleverna i de lägsta klasserna. Detta är dock långt en kostnadsfråga. I det fall lagstiftaren vill skärpa gränsen för fri skolskjuts bör även en bedömning av kommunernas ekonomiska läge och de till buds stående resurserna göras enligt § 8a i kommunallagen (Basserviceprogramförfarandet). 

Partidagen föreslår för partidagen att Svenska folkpartiets förtroendevalda i kommunerna arbetar för 

  • att kommunerna har klara och entydiga kriterier för beviljande av fri skolskjuts