Motion 62 – Avskaffa parokialprincipen

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s representanter jobbar för

  • att sambandet mellan församlingstillhörighet och kommungränser löses upp.

Behandling

Avskaffa parokialprincipen

Problemet:På grund av den så kallade parokialprincipenhar jag inte kunnat höra till en finlandssvensk församling på snart 10 år. Jag anser det är diskriminerande, förnedrande, orättvist och oförsvarligt att inte ens de grundläggande rättigheterna är tryggade för landets medborgare.

Bakgrund och kommentarer: Parokialprincipen gör också att finska personer tvingas in i en finlandssvensk församling om det inte finns en finsk församling i kommunen. Det tokigaste jag känner till är att vänner i Helsingfors-regionen som hela sitt liv arbetat för en församling, flyttades mot sin vilja över till en annan församling i Helsingfors på grund av kyrkans nya arrangemang av sina postningsrutiner. Är inte människorna viktiga längre? Eller är det så att kyrktillhörigheten inte är så viktiga för människor i allmänhet och därför händer ingenting för att avskaffa tvångsförflyttningarna?

Jag bifogar som bakgrundsinformation mitt förslag till Borgå stift den 15.3.2009.

Jag står givetvis personligen till förfogande för ytterligare information om situationen och hur situationen borde vara i praktiken.

Om jag har rätt information är jag en person bland åtminstone 12.000 andra finlandssvenskar som lider av orättvisan. Det finns med andra ord många experter på problemet, så fråga dem!

Till min hustru Kristiina har jag sagt, att ibland är jag rentav avundsjuk på annat folk här omkring i regionen som kan gå ”i kyrkan” på sitt eget modersmål, tyvärr måste jag åka åtminstone 100 km till en finlandssvensk kyrka, men till den får jag inte ens höra.

Jag föreslår att

  • att partidagen besluter att genast vidta åtgärder för att avskaffa parokialprincipen och för att få en sådan förändring till stånd att en finlandssvensk församlingsmedlem kan höra till en finlandssvensk församling och till en önskad finlandssvensk församling oberoende var han eller hon är bosatt i Finland.

Lars-Eric Numelin

Partistyrelsens utlåtande:

Parokialprincipen betyder att varje församling verkar på ett område och de som bor på det området och hör till kyrkan, hör till den församlingen. På ett och samma område kan verka flera församlingar, som t.ex. en finsk och en svensk församling. Den tyska församlingens verksamhetsområde är hela landet.

Frågan om parokialprincipen är på det sättet aktuell att kyrkomötet har i år behandlat ett förslag till att man kunde avvika från parokialprincipen och grunda så kallade personförsamlingar vars verksamhet kunde betonas på något visst sätt. Tanken bakom dylika församlingar har varit att t.ex. de som är mot kvinnliga präster skulle kunna samla sig till en församling.

Möjliggörandet av fri anslutning till församling har tidigare stött på patrull inom kyrkan också på grund av att man varit rädd för att kyrkan då skulle förlora av sin statskyrkokaraktär och att utvecklingen i värsta fall skulle leda till att den stora icke-synliga massan skulle åsidosättas i församlingarnas verksamhet.

Språket används emellertid som grund för annorlunda lösningar och det torde inte vara en aktion mot kyrkan om man vill höra till en annan församling för att kunna få service på svenska. Kyrkomötet kunde bra utforska möjligheten att avvika från parokialprincipen på språklig grund. Då kunde den som har svenska som modersmål även på sådana områden där det inte finns svenska församlingar höra till en svenskspråkig enhet inom kyrkan.

Givetvis skulle detta gälla även för dem som har finska som modersmål och som bor på ett område där det finns endast en svensk församling.

Partistyrelsen föreslår för partidagen att SFP:s representanter jobbar för

  • att det inom kyrkan skulle vara möjligt att avvika från parokialprincipen på grund av modersmålet.