Motion 40 – SFP behöver en strategi för elektronisk kommunikation

Beslut

Partidagen beslöt

  • att Svenska folkpartiet ska göra upp en strategi för sin elektroniska kommunikation

Behandling

Elektronisk kommunikation är framtiden, sociala medier är framtiden. Hur syns SFP på webben? Hur fungerar partiets hemsida, aktivitet på Facebook, Twitter och liknande medier? Hur utnyttjar vi de nya verktygen som finns för att få ut vårt politiska budskap? Och vad vill partiet åstadkomma nu och på fem års sikt?

För att få svar på de här frågorna behövs en strategi, så att strukturerna är i skick och så att alla inom organisationen vet vad som gäller. Partiet ska ha en aktiv och aktuell satsning på hemsidan och sociala medier. På det sättet hänger vi med i tiden. Det som syns utåt ska vara så öppet som möjligt, och lätt att ta till sig som besökare eller läsare. Och vi ska synas på tre språk, svenska, finska och engelska.

För att göra det här möjligt anser Svensk Ungdom

  • att Svenska folkpartiet ska göra upp en strategi för sin elektroniska kommunikation

Partistyrelsens utlåtande

Det finns skäl att kontinuerligt se över Svenska folkpartiets kommunikationsstrategi ur ett helhetsperspektiv. Den kommunikation som sker på webben är en viktig del av partiets kommunikation och därför är det naturligt att den kontinuerligt svarar mot de krav som helhetsstrategin förutsätter. Utgångspunkten bör vara att partiet har en strategi som gäller all kommunikation som en helhet. Denna heltäckande kommunikationsstrategi ska sedan förverkligas med hjälp av olika verktyg och kanaler, och hit hör de webbaserade kommunikationskanalerna och -verktygen. Partiet måste hela tiden försöka utnyttja de webbaserade kommunikationsverktygen så bra som möjligt, och det förutsätter att vi kan ändra och anpassa användningen efter hand som folks kommunikationsvanor förändras.

Grundstenen för partiets kommunikationsstrategi kan byggas på varumärkesarbetet i Kasnäsprocessen. Följande steg är att SFP tar fram en praktisk kommunikationsstrategi där det bland annat ska framgå vad vi ska säga, hur vi ska säga det och var vi ska säga det. Det är under punkterna hur och var som webben och sociala medier spelar en stor roll.

SFP arbetar hela tiden med att utveckla kommunikationen på webben. Det betyder inte att situationen i dag är till alla punkter tillfredsställande, men vi går hela tiden framåt. Men det finns många saker som vi måste förbättra i snabbare takt för att inte hamna på efterkälken. En del tidigare svagheter kommer att korrigeras under kommande verksamhetsår. SFP:s nuvarande webbplats kommer att genomgå förändringar och förbättringar under kommande verksamhetsår för att bättre svara mot de förväntningar som finns i dag. Förbättringarna gäller både innehållet och de tekniska lösningarna. Partiet kommer också att se över vår närvaro på de sociala medierna.

Inför riksdagsvalet gjordes en strategi för hur valkampanjen ska förverkligas på webben. De lärdomar och erfarenheter vi fick från kampanjen kommer att utvärderas och utnyttjas när vi börjar planera kommande kampanjer.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att Svenska folkpartiet ska göra upp en strategi för sin elektroniska kommunikation