Proposition 2 – Om att befästa finansutskottets roll

Beslut

Partidagen besluter

  • att § 10 i partiets stadgar ändras till att lyda enligt följande:

§ 10
UTSKOTT
…..
Finansutskottet och organisationsutskottet består vardera av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år så att högst hälften av medlemmarnas mandatperiod upphör samtidigt. Minst en utskottsmedlem skall vara medlem i partistyrelsen. Finansutskottets ordförande, som utses av partistyrelsen, har närvaro- och yttranderätt i partistyrelsen och arbetsutskottet.

Behandling

I avsikt att få en kontinuitet i finansutskottets verksamhet samt för att befästa finansutskottets roll som ekonomiskt sakkunnigorgan, föreslås att partiets stadga § 10 justeras. Med tilläggsformuleringen väljs utskottets medlemmar till en period på 2 år. Även utskottets ordförandes närvaro- och yttranderätt i partistyrelse och arbetsutskott inskrivs.

Partistyrelsen föreslår att partidagen besluter

  • att § 10 i partiets stadgar ändras till att lyda enligt följande:

§ 10
UTSKOTT
…..
Finansutskottet och organisationsutskottet består vardera av minst fem och högst nio medlemmar som utses av partistyrelsen för 2 år så att högst hälften av medlemmarnas mandatperiod upphör samtidigt. Minst en utskottsmedlem skall vara medlem i partistyrelsen. Finansutskottets ordförande, som utses av partistyrelsen, har närvaro- och yttranderätt i partistyrelsen och arbetsutskottet.