Resolution 1 antagen av SFP:s partidag 2011

Beslut

Partidagen omfattade resolutionen.

Behandling

Svenska folkpartiets partidag i Esbo

  • uttrycker sin tillfredsställelse över regeringsförhandlingarnas resultat och är redo att bära ett fortsatt regeringsansvar de kommande fyra åren. Partiets regeringsmedverkan jämte de två ministerposterna, försvarsministerns och justitieministerns, ger en god grund för en fortsatt konsekvent och ansvarsfull dagspolitik på riksnivå.
  • konstaterar att den nya regeringens bas politiskt är osedvanligt bred, vilket skapar det samförstånd som nu behövs i det finländska samhället. Den politiska balansen inom en ideologiskt bred regering är utmanande och SFP kan som ett liberalt mittenparti fungera som en stabiliserande brobyggare.
  • anser att den nya regeringsbasen är gynnsam för svenskan i Finland och landets fortsatta tvåspråkighet. Svenska folkpartiet förblir ryggraden i bevakningen av de svenska intressena. I övrigt består regeringen av våra traditionellt mest tvåspråkiga partier och partier som förbundit sig till att ställa upp för svenskan och tvåspråkigheten.
  • välkomnar att den kommande regeringens program genomgående, på SFP:s initiativ, har beaktat de svenska behoven och vakthållningen kring de båda nationalspråken. Den av president Ahtisaari ledda nationalspråksgruppens förslag finns till sina centrala delar inbakade i programmet. Också den svenska värnpliktsutbildningen har tryggats.
  • poängterar att minoritetsskyddet har fått en mera framträdande roll i detta regeringsprogram. Detta gäller särskilt den samiska ursprungsbefolkningen.
  • oroar sig för en ökad politisk trångsynthet och främlingsfientlighet i Norden. De nordiska länderna har traditionellt gått i främsta linjen för liberalism och jämlikhet. I stunder av stor politisk osäkerhet är det nödvändigt för de nordiska liberala krafterna att stöda varandra i ett samarbete, som garanterar framåtanda och respekt individer och folkgrupper emellan.