Resolution 2 antagen av SFP:s partidag 2011

Beslut

Partidagen godkände resolutionen.

Behandling

Svenska folkpartiets partidag i Esbo

– välkomnar att det nya regeringsprogrammet starkt satsar på de ekonomiskt svagaste i samhället. Grundskyddet höjs kraftigt, en äldreomsorgslag stiftas, ensamförsörjarnas situation förbättras, en så kallad ungdomsgaranti införs för att hindra utslagning och studiestödet indexbinds.

– applåderar strävan efter balans i statsfinanserna. Vi kan inte leva över våra tillgångar och sända räkningen till kommande generationer, utan måste rätta munnen efter matsäcken. Rättvist riktade sparåtgärder och moderata skatte-höjningar är ägnade att minska behovet av fortsatt upplåning, med sikte på att budgetunderskottet så småningom förbyts i balans. En hög sysselsättningsnivå är en förutsättning för en hållbar ekonomi. Allas insatser är värdefulla i arbets-livet, både för landets och för individens välmående.

– förväntar sig ett fortsatt ansvarstagande av alla EU-länder för att lösa den ekonomiska krisen i drabbade euroländer, så att verkningarna inte sprider sig. En strikt linje, som betonar krisländernas eget och kreditgivarnas ansvar för att lösa problemen, är dock på sin plats.

– understryker behovet av att se till att verkställigheten av sparbeslut och skattehöjningar blir så rättvis som möjligt. Det bör finnas beredskap att anpassa politiken till förändringar i den ekonomiska verkligheten. Om tillväxten blir starkare än väntat, kan sparåtgärder omprövas samtidigt som lånebehovet minskar. Om tillväxten däremot mattas av bör det finnas beredskap till ytterligare balanserande åtgärder.

– förutsätter att strävan efter större kommunenheter genomförs på frivillig väg. Tvångsfusioner kan inte accepteras. I Svenskfinland har nya Lovisa, Raseborg, Kimitoön, Väståboland och nya Vörå nyligen valt att hellre förekomma än låta sig förekommas, och de kan visa vägen för andra. Fungerande samarbetsområden bör ges en möjlighet att fortsätta. Service på båda nationalspråken måste i alla lägen garanteras.

– betonar att en särskild uppgift för SFP blir att i regeringen bevaka regionernas och landsbygdsnäringars intressen. Jord- och skogsbruket har liksom andra näringar och samhällsområden inte kunnat skonas från inbesparingar, men det gäller att bevaka att dessa riktas så att lantbrukarnas inkomster och verksamhetsförutsättningar inte blir lidande. Den främsta uppgiften under valperioden blir att i förhandlingarna om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik trygga det finländska lantbrukets framtid och lönsamhet.

– fastslår att många svensk- och tvåspråkiga kommuner utgör en modell för en lyckad integration av invandrare. Invandring är en resurs, inte en belastning. Kommunernas beredskap att ta emot invandrare bör stärkas. Språkundervis-ningen bör intensifieras, men språkkraven för invandrarnas inträde i arbetslivet får inte vara diskriminerande.

– vill hålla fast vid partiets liberala värderingar då det gäller lika behandling av olika familjeformer. SFP bör även aktivt motverka möjliga skärpningar av abortlagstiftningen.

– kräver att kostnaderna för föräldraledigheten delas mellan alla arbetsgivare och att det införs ett system med föräldraledigheten där föräldrarna upp-muntras att dela jämnt på ansvaret för vård och uppfostran av barn.

– efterlyser en ny kreativitet i Finlands biståndspolitik, i ett läge då anslagen inte kan växa lika snabbt som under de senaste åren. Resurserna bör allokeras optimalt, för att ge största möjliga resultat i kampen mot fattigdom och lidande i världen.

– uttrycker sin förhoppning om att fredsmedling blir en av hörnstenarna i Finlands engagemang i det internationella samfundet. Förebyggande konflikt-lösning och civil krishantering är alltid att föredra framför militära ingripanden, men Finland bör också ha fortsatt beredskap att delta i militära operationer med FN:s, OSSE:s eller EU:s mandat. Kvinnornas roll i all fredsbevarande verksamhet bör stärkas.

– poängterar att man genom att från början inkludera etniska och religiösa minoriteter och kvinnor i freds- och demokratiseringsprocesser lättare kan garantera en stabil demokratisk utveckling och minimera inre splittring. Demokrati och ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för varaktig fred och stabilitet. Också om diktaturers fall ibland för en tid kan öka instabiliteten i ett land eller en region, är en konstlad, med våld upprätthållen stabilitet inget att bygga en varaktig fred på.

– påpekar att ekonomiskt beroende och samarbete mellan länder, effektiv motverkar krig och konflikter. Det har Europa efter andra världskriget effektivt bevisat: först uppbyggnaden av Europeiska Gemenskapen som ett bro- och fredsbygge mellan forna fiender, och sedan EU:s utvidgning i takt med att demokratin vunnit terräng i Europa. EU:s koncept kan rekommenderas för andra regioner i världen.

– understryker till sist att ekologiskt hållbara lösningar är viktiga att beakta för en långsiktig hållbar utveckling på olika områden.