Motion 17 – Slopa tvångssterilisering!

Beslut

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att avsaknad av fortplantingsförmåga avskaffas som förutsättning för fastställande av könstillhörighet

Behandling

Slopa tvångssterilisering!

Finland är ett typexempel på begreppet demokrati. Vår liberala inställning till könsroller, homosexualitet och minoriteter är en riktlinje och modell för andra länder i hela världen. Ett exempel på detta var valet av en kvinna till Finlands president år 2000. Att vi även nu genomgått ett presidentval där den ena kandidaten är öppet homosexuell är ett om möjligt ännu större steg mot human frihet. Därför är det absurt att det ännu kan finnas något så kontroversiellt som tvångssterilisering av transsexuella, som vill fastställa sin könstillhörighet, i vår lagstiftning. Nu är det dags att följa exemplariska länder som Irland och Tyskland där denna lag redan är slopad.

Finland bör vara en föregångare då det kommer till mänskliga rättigheter. Med tanke på transkönade per- soners rättigheter är situationen för tillfället tyvärr allt annat än bra. I lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (563/2002) 1 § föreskrivs som ett av villkoren för att fastställa könstillhörigheten att personen i fråga visar upp en medicinsk utredning om att han eller hon varaktigt upplever sig tillhöra det motsatta könet och lever i en könsroll som motsvarar detta samt att han eller hon kan bevisa avsaknaden av fortplantingsförmåga.

Tvångssterilisering är ett allvarligt ingrepp i ens kroppsliga integritet som är en grundläggande mänsklig rättighet. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har upprepade gånger rekommenderat att medlemsländerna borde avskaffa sterilisering som villkor för fastställande av en transsexuell persons könstill- hörighet. Även i Finland har jämställdhetsombudsman Pirkko Mäkinen föreslagit att kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga avskaffas i lagen. För jämförelsens skull kan nämnas att i Tyskland har författnings- domstolen ansett att kravet på sterilisering står i strid med den tyska grundlagen.

Svensk Ungdom anser att avsaknad av fortplantingsförmåga som en förutsättning för fastställande av kön- stillhörighet är en relik från gångna tider och hör på inget sätt till ett modernt samhälle som förespråkar mänskliga rättigheter. Den nuvarande lagstiftningen är diskriminerande mot transkönade personer och bör slopas.

Svensk Ungdom föreslår att Svenska folkpartiet i regering och riksdag ska arbeta för:
att avsaknad av fortplantingsförmåga avskaffas som förutsättning för fastställande av könstillhörighet

Fredrika Åkerö
Förbundsordförande

Silja Borgarsdóttir Sandelin
Förbundssekreterare

Partistyrelsens svar:

I 6 § i Finlands grundlag bestäms att ingen får särbehandlas utan godtagbart skäl på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person. Förbudet mot diskriminering innefattar också en person som diskrimineras för att han eller hon hör till en könsminoritet.

Jämställdhetsombudsmannen har i sina anvisningar utgått från att åtminstone tills skyddet mot diskriminer- ing för transkönade klart och tydligt har definierats i lag, bör jämställdhetslagen tillämpas på transkönade också i vidare bemärkelse, och inte begränsas endast till personer som genomgått könsbyte. Vid social- och hälsovårdsministeriets enhet för jämställdhet bereds som bäst en ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det föreslås att i lagen tas med ett förbud mot diskriminering på grund av att en person hör till en könsminoritet och främjande av jämställdheten för dem som hör till en könsminoritet. Jämställdhetsombudsmannen har dessutom begärt en separat utredning om rättigheterna för dem som hör till en könsminoritet. Utredningsperson vicehäradshövding Ulla-Riitta Parikka har överlämnat sin utredning och vid ministeriet fortsätter utredningen av de förslag som har lagts fram i den.

I samband med beredningen av statsrådets program för de mänskliga rättigheterna kom också frågan om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet upp. Frågan och konsekvenserna av en lagändring är inte tillräckligt väl utredd ännu, men social- och hälsovårdsministeriet har för avsikt att tillsätta en arbets- grupp för att utreda detta. Efter en noggrann utredning bör man sedan grundligt överväga slutsatser som vore klokast att dra.